Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 104043
تاریخ انتشار : 17 فروردین 1387 0:0
تعداد بازدید : 127

اتمام ٥٠٠ پروژه تحقیقاتی

فریبا فهیم یحیایی
 فریبا فهیم یحیایی   (معاون  دفتر امور توسعه علوم و فناوري) اشاره: بخش علم و فناوري كشور طيف گسترده اي از واحدها و مراكز پژوهشي دانشگاهي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ديگر وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، مراكز تحقيق و توسعه وابسته به صنايع، واحدهاي پژوهشي مستقل خصوصي، مؤسسه هاي ملي تحقيقات، شبكه ها، مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري، كانون هاي تفكر و صندوق هاي مالي خطرپذير را در برمي گيرد كه طيف گسترده اي از فعاليت ها از تحقيقات بنيادي تا تحقيقات صنعتي، مهندسي معكوس، توسعه، انتقال و انتشار فناوري را بر عهده دارند.   تبيين تكاليف بخش براساس سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم سند چشم انداز -سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان. -           تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش. -           كسب فنـــاوري، به ويـــژه فنـــاوري هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري زيستي، اطلا عات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته اي. قانون برنامه چهارم توسعه  – نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم. -           تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخش هاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم. -           پيش بيني تمهيدات لا زم به منظور بهره برداري حداكثر از ظرفيت هاي ملي و منطقه اي حوزه هاي فناوري اطلا عات، فناوري زيستي و ريز فناوري، زيست محيطي، هوافضا و هسته اي. -           بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه اي شدن پژوهش در حوزه  ياد شده و ايجاد توانايي نظريه پردازي در حوزه هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم سازي در دستگاه هاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم. -           حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه انواع محتوا و اطلا عات به زبان فارسي در محيط رايانه اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني. -           اتخاذ تدابير لا زم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلا عات و ارتباطات بين المللي، استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلا عاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين المللي. -           تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلا عات كشور در محيط هاي رايانه اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم. -           طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين المللي و پيش بيني ساختارهاي اجرايي لا زم. -           تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان. -           اتخاذ تدابير لا زم  براي بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليت هاي توليدي و خدماتي كه براساس دست آوردها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي انجام مي گيرد. -           حمايت از تمام پژوهش هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل 40 درصد از هزينه هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد. -           توسعه ساختارها و زيربناهاي لا زم، براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي، به ويژه ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري. -           اقدام براي اصلا ح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلا ت لا زم، براي ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليت هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در قلمرو دانش و فناوري. -           اتخاذ تدابير و راهكارهاي لا زم، براي حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولا ت و روش ها مي شود. -           كمك به تأسيس و توسعه صندوق هاي غير دولتي پژوهش و فناوري. -           پيش بيني تمهيدات و سازوكارهاي لا زم به منظور ارزش گذاري و مبادله محصولا ت نامشهود دانايي محور. -           طراحي و پياده سازي نظام ملي نوآوري، براساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين . -           ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم)، از طريق تعيين اولويت ها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلا ح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت هاي زير:  – تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري.  –  توسعه مرزهاي دانش.  – تبديل ايده به محصولا ت و روش هاي جديد. – تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.  – انتقال و جذب فناوري.  – پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش هاي توليدي و خدماتي كشور. – انجام پژوهش هاي كاربردي در خصوص حل مشكلا ت كشور.  – نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش، از جمله: ايجاد شبكه هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاه هاي اجرايي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليت ها در زمينه هاي علمي مربوط، با تكيه بر شاخص هاي جهاني. – توسعه همكاري هاي مؤثر بين المللي در عرصه پژوهشي و فناوري، از طريق اصلا ح و ساده سازي قوانين و مقررات مربوط. – افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع مأموريت هاي مندرج در بند «ب» )، به ميزان حداقل 2 درصد توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه هاي اجرايي و يك درصد درآمد عملياتي شركت هاي دولتي، بانك ها (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) و مؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي، تا پايان برنامه چهارم و سمت دهي سرمايه گذاري هاي ياد شده براي پژوهش هاي مأموريت گرا و تقاضا محور. – برخوردار بودن واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلا ت مالي بين المللي. – زمينه سازي و انجام حمايت هاي لا زم، براي ايجاد شركت هاي غيردولتي توسعه فناوري و شركت هاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري. – تدوين ضوابط و ارايه حمايت هاي لا زم، در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت هاي داخلي. – اتخاذ تدابير لا زم،  براي اصلا ح نظام آموزش كشور و آزمون هاي ورودي دانشگاه ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه ها، به منظور ارتقاي توانايي، خلا قيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان. بررسي عملكرد مواد قانوني و سياست هاي اجرايي مصوبات جلسات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري  براساس مواد 3 و 4 قانون اهداف، وظايف و تشكيلا ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شوراي عالي  علوم، تحقيقات و فناوري با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كلا ن اجرايي در حوزه علوم،  براساس مواد 3 و 4 قانون اهداف، وظايف و تشكيلا ت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شوراي عالي  علوم، تحقيقات و فناوري با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در سياستگذاري كلا ن اجرايي در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري پيش بيني شده است. شوراي مزبور تا به حال سه جلسه داشته است كه جلسه اول آن در سال 1383 و دو جلسه ديگر در سال 1385 برگزار شده است. رئوس مصوبات و موارد مطرح شده در جلسه اول شامل معارفه اعضاي شورا و تصويب آيين نامه هاي داخلي و كميسيون دايمي آن بوده است. رئوس مصوبات جلسه دوم كه در تاريخ 3/2/1385 تشكيل شد، به شرح زير است: – شرح تفصيلي وظايف شورا و كميسيون دايمي آن به تصويب رسيد. – در اجراي بندهاي «الف» و «ب» ماده 43 قانون برنامه چهارم توسعه، تمام وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي موظف شدند، اهداف، سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي مربوط به بخش خود را براي ارتقاي توان پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي تحت پوشش خود نسبت به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي كشور و نيز فعاليت در فضاي رقابت جهاني تا پايان شش ماهه اول سال 1385 در چارچوب يك سند راهبردي دراز مدت به شورا ارايه دهند و دبيرخانه شورا موظف شد تا اسناد راهبردي فرابخشي و بخشي را تهيه و گزارش پيشرفت را به شورا ارايه كند. – در اجراي بند «ب» ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه به دبيرخانه شوراي عالي مأموريت داده شد  براساس اسناد ملي، روش علمي تعيين اولويت هاي پژوهشي و فناوري در سطوح مختلف را با هدف ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور تدوين و ويرايش نخست آن را تا پايان سال 1385 به شوراي عالي ارايه كند. تمام وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند، اولويت هاي پژوهشي و فناوري خود را براساس روش يادشده به دبيرخانه شورا ارايه كنند. دبيرخانه نيز بايد با همكاري دستگاه ها، اولويت هاي فرابخشي و بخشي را تعيين و به شوراي عالي گزارش كند. _ به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مأموريت داده شد تا با همكاري و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و براي هدفمند كردن اعتبارات پژوهشي و فناوري كشور، گزارش جامعي از معيارها، مباني نظري و منطق توزيع اعتبارات و ساختار بودجه سالا نه بخش پژوهش و فناوري را به همراه پيش نويس سياست هاي مناسب توزيع اعتبارات و ساختار بودجه ريزي اين بخش تهيه و براي بررسي و تصويب به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه كند. گزارش مورد اشاره توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تهيه و ارايه شد. _ تمام وزارتخانه ها، دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي مرتبط كه از اعتبارات تحقيقاتي استفاده مي كنند، موظف شدند، براي انتخاب، انتقال، اشاعه، توسعه و بومي سازي فناوري هاي اولويت دار مرتبط با حوزه فعاليت خود برنامه ريزي كنند. گزارش نتايج مرتبط با اين مصوبه به طور سالا نه براي جمع بندي و ارايه در جلسه شورا از طرف دستگا ه ها به دبيرخانه شورا ارايه خواهد شد. جلسه سوم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در مورخ 18/7/1385 تشكيل شد كه رئوس مصوبات آن به شرح زير است: _ در خصوص كميته هاي تخصصي شورا مقرر شد، علا وه بر 10 كميته مصوب در كميسيون دايمي 2 كميته ديگر نيز تشكيل شود كه در مجموع عنوان هاي كميته هاي تخصصي به اين شرح تصويب شد: انرژي، حمل و نقل و عمران، كشاورزي، آب و منابع طبيعي، صنايع، معادن و ارتباطات، دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي، فرهنگ و اجتماع ، مديريت، اقتصاد و بازرگاني، سلا مت، امنيت غذايي و رفاه اجتماعي، علوم انساني، معارف ديني و هنر، علوم پايه، تدوين و هماهنگي سياست هاي علم و فناوري و هماهنگي اولويت هاي ملي. _ در خصوص اصلا ح قانون شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تركيب اعضاي آن مقرر شد، دبير شوراي عالي انقلا ب فرهنگي و مدير حوزه علميه قم به تركيب اعضاي شورا اضافه شوند. _ مباني نظري و منطقي توزيع اعتبارات تحقيقاتي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارايه و مقرر شد، دبيرخانه ظرفيت جذب و فعاليت مفيد دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فناوري كشور را تعيين كند . تمام اعتبارات تحقيقاتي سال 1386 در قالب رديف مستقلي زير نظر رييس جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تجميع شد تا با نظر شورا بين دستگاه هاي ذي ربط توزيع شود. در خصوص تعيين ظرفيت مفيد دانشگاه ها و مراكز علمي و فناوري براي انجام فعاليت هاي مفيد و اثر بخش تحقيقاتي، كارگروهي تشكيل شد و پس از بررسي هاي لا زم اعلا م كرد كه دستگاه هاي ياد شده در سال 1386 آمادگي جذب 40 هزار ميليارد ريال اعتبار تحقيقاتي را دارند. تهيه مقدمات تدوين نقشه جامع علمي كشور با توجه به تأكيدهاي مقام معظم رهبري درخصوص تدوين نقشه جامع علمي كشور توسط شوراي عالي انقلا ب فرهنگي، مقدمات تهيه اين نقشه با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دردست اجراست. در اين ارتباط شوراي تخصصي نقشه جامع علمي كشور و كميته تلفيق و تدوين از دستگاه هاي ذي ربط در شوراي عالي انقلا ب فرهنگي تشكيل شده است. تدوين فرآيندها، طراحي الگوي مبنا و تدوين مباني نظري و روش شناسي تدوين نقشه جامع علمي كشور از جمله اقدام هايي بوده كه تا كنون در اين ارتباط  انجام شده است. راه اندازي پايگاه استنادي علوم ايران و جهان اسلا م )ISC(  با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه راه اندازي ISI اسلا مي و مرجعيت قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سنجش توليدات علمي، به كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي مأموريت داده شد تا پايگاه استنادي علوم جهان اسلا م )ISC( را مطابق با معيارهاي علمي و استانداردهاي جهاني راه اندازي كند. اين پايگاه در تاريخ 30/6/1385 راه اندازي شد و براساس آن شوراي راهبري ISC از سازمان هاي مختلف از جمله كتابخانه ملي، آيسسكو، OIC و وزارت بهداشت تشكيل شد.  با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه راه اندازي ISI اسلا مي و مرجعيت قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سنجش توليدات علمي، به كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي مأموريت داده شد تا پايگاه استنادي علوم جهان اسلا م )ISC( را مطابق با معيارهاي علمي و استانداردهاي جهاني راه اندازي كند. اين پايگاه در تاريخ 30/6/1385 راه اندازي شد و براساس آن شوراي راهبري ISC از سازمان هاي مختلف از جمله كتابخانه ملي، آيسسكو، OIC و وزارت بهداشت تشكيل شد. پايگاه ياد شده در نشست وزيران آموزش عالي كشورهاي اسلا مي در كويت ارايه و در نهمين اجلا س مجمع عمومي آيسسكو تصويب شد و در سرفصل برنامه هاي عمل 2007-2009 آيسسكو قرار گرفت. ساماندهي نظام مديريت اطلا ع رساني علم و فناوري به منظور هماهنگ سازي فعاليت هاي اطلا ع رساني علم و فناوري در مؤسسه هاي وابسته به وزارت علوم، كميته اي تحت عنوان «كميته راهبري نظام مديريت اطلا عات و اطلا ع رساني دانشگاهي» در وزارت علوم ايجاد شده است. اين كميته وظيفه برنامه ريزي و سياستگذاري و تدوين ضوابط در فراهم آوري و مجموعه سازي، سازماندهي و پردازش، بازيابي و اشاعه اطلا عات را به عهده دارد. اقدام ديگر درخصوص ساماندهي نظام مديريت اطلا ع رساني تشكيل كارگروه سيستم مديريت اطلا عات پژوهشي در دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه كار تحليل و طراحي سيستم را به اتمام رسانده است. گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري در راستاي سياست هاي ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري، ايجاد پارك هاي علم و فناوري در 7 منطقه در جريان سفرهاي استاني رياست جمهوري در سال 1385 مورد موافقت قرار گرفت. مناطق ياد شده عبارت انداز: كهگيلويه و بويراحمد، نيشابور، قزوين، همدان، اروميه، ساري و كرمانشاه . همچنين در اين سال مجوز تأسيس مركز رشد واحدهاي فناوري در دانشگاه امام حسين (ع) از طرف وزارت علوم صادر شد. اقدام هاي انجام شده درخصوص گسترش فناوري نانو  در راستاي اجراي ماده 43 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر گسترش فناوري هاي نوين اقدام هاي مشخصي در زمينه گسترش فناوري نانو انجام شده است. اقدام هاي مزبور به طور عمده در راستاي تجاري سازي نتايج تحقيقات نانو و ايجاد و گسترش بازار محصولا ت مبتني بر اين فناوري بوده است، اهم اين اقدام ها شامل شناخت و تعيين صنايع داراي مزيت براي به كارگيري فناوري نانو، تصويب آيين نامه حمايت از صادركنندگان محصولا ت نانويي، اقدام درخصوص تأسيس شركت هاي غيردولتي سرمايه گذاري ريسك پذير، تشكيل شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو، شبكه سازي متخصصان ايراني فناوري نانو ساكن خارج از كشور، برپايي و حمايت از كانون هاي تفكر و برنامه هاي آينده انديشي، حمايت از تأسيس گسترش SMEهاي مبتني بر فناوري نانو و تشكيل خوشه هاي صنعتي بوده است. پروژه هاي تحقيقاتي خاتمه يافته اجراي پروژه هاي تحقيقاتي از جمله مهم ترين اقدام هاي ثمربخش در بخش علم و فناوري است. احصاي 547 پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته نشان دهنده فعاليت هاي مؤثر در اين زمينه است كه در بسياري از موارد به ثبت پتنت هاي بين المللي و تدوين دانش فني مربوط  منجر شده است. در زير تنها بخشي از مهم ترين عنوان هاي پروژه هاي خاتمه يافته سال 1385 آورده مي شود: _ مطالعه فاز يك پيوند اتولوگ سلول هاي بنيادين در مبتلا يان به سيروز جبران نشده. _ بررسي اثر ضد هليكو باكتر پايلوري بيست گياه بومي ايران و شناسايي مواد ضد ميكروبي مؤثر آنها. _ بررسي شيوع و عوامل مؤثر بر ريفلا كس گاسترواز وفاژيال در جمعيت ايراني. _ بررسي علل ژنتيك سرطان سلول سنگفرشي مري در نژاد تركمن. _ بررسي ارزش معيار بين المللي فعلي بيماري بهجت و طراحي و ساخت معيار بين المللي جديد با همكاري 30 كشور. _ شناخت منابع و سنجش انتشارات ناپايدار در شهر تهران. _ تعيين هويت مولكولي و تهيه كارت هويت با روش زيست فناوري در نيروهاي انتظامي، خانواده شهدا و زندانيان سابقه دار. _ شروع فعاليت خط توليد سه داروي نوتركيب در مركز توليد داروهاي نوتركيب. _ توليد آزمايشگاهي سويه جديد واكسن ضد اوريون. _ توليد واكسن ضد تب مالت. _ توليد 10 مورد واكسن دام و طيور. _ دستيابي به دانش فني 12 .Razi s _ توليد كيت تشخيص . HCV- HBS- HIV _ توليد 15 مورد كيت هاي تشخيص بيماري هاي دام و طيور. _ توليد 5/4 ميليون ميني تيوبر سيب زميني از ارقام تجاري. _ توليد 3000 اصل نهال پسته از طريق كشت بافت. _ طراحي ملي غربالگري شنوايي نوزادان ايران. _ تعيين الگوي مصرف آنتي بيوتيك در كودكان مبتلا به عفونت با منشأ تنفسي. _ طراحي و ساخت قسمت اپتيكي يك عدد ليزر پزشكي گازكربنيك. _ طراحي و توليد دستگاه بررسي كننده مشخصات پرتو ليزر. _ طراحي و معتبرسازي بسته آموزشي «انسداد بيني» براساس مدل آموزشي برمبناي تظاهرات باليني. _ مقايسه و جايگزيني روش جراحي آندوسكوپيك نوين در مقابل مواردي از جراحي باز در تنگي هاي راه هوايي فوقاني. _ توليد داروهاي ايراني ايدز وام اس. _ ميكروسكوپ نانويي تونلي روبشي .)STM( _ ثبت پتنت خارجي 6 ژن مختلف. _ ثبت پتنت خارجي توليد پوست زنده دولا يه انسان. _ توليد كيت تشخيص واكسيناسيون عليه مورفين. _ توليد واكسن هاي هرويين و الكل. _ توليد دسفران (داروي تالا سمي.)  _ ساخت پروتيين هاي هيبريد زير واحد B آنتروتوكسين. _ تدوين دانش فني و تهيه مشتقات معدني آلي سيليكون. _ ساخت دستگاه بازيابي پساب مخلوط اسيدي حاوي فلز. _ بررسي و تحليل وضعيت شاخص هاي فرهنگي در مناطق روستايي كشور. _ بررسي و شناخت عناصر اصلي نظام فرهنگي كشور و ارزيابي استراتژيك اوليه نظام فرهنگي كشور با رويكرد سيستمي. _ بررسي وضعيت ارتباط دو نظام آموزشي آموزش و پرورش و آموزش عالي. _ بررسي فارماكو اپيدميولوژيك روند مصرف آنتي بيوتيك ها در ايران در دهه اخير. _ توليد آنتي بادي هاي پلي كلونال. _ توليد و سنتز مواد اوليه كيت هاي تشخيص طبي هورموني و غير هورموني. _ اندازه گيري سرب در ساكنان مناطق مختلف ايران. _ دستگاه انگشت نگاري كامپيوتري. اعطاي كرسي هاي پژوهشي از طرف صندوق حمايت از پژوهشگران كشور به محققان برجسته و صاحب نامي كه داراي سوابق علمي معتبر و برنامه پژوهشي راهبردي هستند، كرسي پژوهشي تعلق مي گيرد. تا به حال هفت كرسي پژوهشي در زمينه گداخت هسته اي، مخابرات، بايومتريال ها و طراحي و ساخت ايمپلنت ها، سلول هاي بنيادي، شيمي، زبان فارسي و داروسازي نوين اعطا شده است. ثبت اختراعات آخرين آمار مربوط به ثبت اختراعات داخلي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املا ك كشور منتشر مي شود مربوط به سال 1384 است كه معادل 3034 ثبت اختراع داخلي بوده است. آمار احصا شده نشان مي دهد كه در سال 1385 از 98 مورد ثبت اختراع داخلي و 32 مورد ثبت اختراع خارجي حمايت به عمل آمده است. حمايت از انجمن هاي علمي و مراكز تحقيقاتي خصوصي در سال 1385 از 146 انجمن علمي و 90 مركز تحقيقات خصوصي حمايت به عمل آمده است. برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي براي تربيت نيروي انساني كارآمد در عرصه فعاليت هاي علم و فناوري از طرف دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كارگاه هاي آموزشي و تخصصي بسياري تشكيل مي شود كه اجراي حداقل 445 مورد آن در سال 1385 احصا شده است. تدوين اسناد ملي، اساسنامه ها و آيين نامه ها احصاي موارد مربوط به تدوين اسناد، اساسنامه ها و آيين نامه هاي مرتبط نشان دهنده موارد زير است: _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري بتن_ پليمر. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري تجهيزات جراحي. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري فرمولا سيون و توليد چسب. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري و توليد الياف. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري استفاده از منابع تجديد پذير انرژي. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري روكش دهي فلزات. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري سيستم كنترل آلا ينده هاي خانگي. _ سند همگون استراتژي توسعه، اصلا ح، بهبود و توسعه فناوري فرآوري و بسته بندي خرما. _ تدوين اساسنامه خانه ملي گفت وگوي آزاد. _ آيين نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاه ها. بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي براي بررسي عملكردها تنها درخصوص سه شاخص از هدف هاي كمي بخش اطلا عات كامل موجود است كه شامل تعداد مقاله هاي نمايه شده در نمايه نامه هاي معتبر، تعداد مركز رشد علم و فناوري و سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از GDP است (جدول شماره يك.) تعداد مقاله هاي نمايه شده در نمايه نامه هاي معتبر با نرخ رشدي معادل 22 درصد از 5531 مقاله در سال 1384 به 6748 مقاله در سال 1385 افزايش يافته است. به رغم افزايش مزبور تعداد مقاله هاي ياد شده در سال 1385 معادل 75 درصد هدف برنامه را تحقق بخشيده است. تعداد مراكز تحقيق و توسعه كشور كه به طور عمده در كارخانه ها و شركت هاي بزرگ مستقرند، 1300 واحد بوده است. تعداد مراكز رشد علم و فناوري در سال 1384 معادل 42 مركز بوده است. در سال 1385 يك مركز مجوز تأسيس دريافت داشته كه به اين ترتيب تعداد مراكز ياد شده به 43 مركز رسيده كه با توجه به هدف برنامه در اين سال كه معادل 100 مركز بوده است 43 درصد هدف برنامه تحقق يافته است. قابل ذكر است در سفرهاي استاني رييس جمهوري در سال 1385، با ايجاد 7 پارك علم و فناوري موافقت شده است كه در مرحله ايجاد هستند. سهم اعتبارات پژوهش و فناوري از توليد ناخالص داخلي براساس اهداف برنامه بايد در حدود 93/0 درصد در سال 1385 باشد. محاسبات مربوط نشان مي دهد كه اين سهم معادل 65/0 درصد در سال 1385 بوده و به عبارتي 70 درصد از هدف برنامه محقق شده است. بررسي وضعيت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش به تفكيك برنامه هاي تحقيقاتي نشان مي دهد كه در سال 1385 در مجموع 26 عنوان برنامه تحقيقاتي در قانون بودجه تعريف شده است (جدول شماره 2.) اعتبارات هزينه اي مجموع برنامه هاي ياد شده معادل 9/2041 ميليارد ريال و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين برنامه ها معادل 5/1020 ميليارد ريال بوده است. با احتساب اعتبارات تحقيقاتي جدول هاي پيوست قانون بودجه سال 1385 و رديف هاي متفرقه، مجموع اعتبارات تحقيقاتي از محل منابع عمومي معادل 9/9035 ميليارد ريال و با در نظر گرفتن اعتبارات تحقيقاتي از محل منابع اختصاصي، مجموع اعتبارات تحقيقاتي از محل بودجه عمومي دولت معادل 9/10534 ميليارد ريال بوده است (جدول شماره 3.) معادل7/66 درصد اين اعتبارات هزينه اي، 1/19 درصد تملك دارايي هاي سرمايه اي و 2/14 درصد اختصاصي است. اعتبارات تحقيقاتي شركت هاي دولتي در اين سال معادل 1849 ميليارد ريال بوده است. بررسي ساختار اين اعتبارات نشان مي دهد كه 1/47 درصد آن هزينه اي و 9/52 درصد آن تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه بيان كننده توجه بيشتر به سرمايه گذاري هاي زيربنايي در امور تحقيقاتي شركت هاي دولتي است. مجموع اعتبارات تحقيقاتي مصوب كشور در سال 1385 با احتساب اعتبار تحقيقاتي شركت هاي دولتي معادل 13166 ميليارد ريال است كه شامل 8683 ميليارد ريال اعتبار هزينه اي (9/65درصد)، 2984 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي (7/22درصد) و 1/1499 ميليارد ريال اعتبار اختصاصي (4/11درصد) مي شود. ارزيابي نتايج عملكرد بررسي اقدام هاي انجام شده با توجه به اطلا عات موجود نشان مي دهد كه از مجموع اقدام هاي اجرايي پيش بيني شده در سند توسعه بخش، اقدام هاي مشخصي در زمينه هاي زير صورت گرفته است: _ گسترش پارك هاي علم و فناوري. _ ايجاد نظام نمايه سازي مقالا ت براي ايران و كشورهاي اسلا مي. _ حمايت از خوشه هاي فناوري محور. _ حمايت از توليد و صادرات محصولا ت فناوري محور. _ حمايت از توسعه شركت هاي خدمات مهندسي و توسعه فناوري. _ حمايت از دبيرخانه هاي تخصصي سياستگذاري و راهبري فناوري هاي نوين. _ انجام مطالعات نظام ملي نوآوري. _ ايجاد كانون هاي تفكر. _ سياستگذاري و راهبري متمركز فناوري هاي نانو و بيو. _ هدفمند كردن توزيع اعتبارات علم و فناوري. ارايه پيشنهادهاي لا زم به منظور بهبود عملكرد برنامه اقدام هاي زير براي بهبود عملكرد بخش پيشنهاد مي شود: _ تدوين و تصويب سريع تر نقشه جامع علمي كشور. _ ايجاد باور فرهنگي به علم به عنوان راهكار حل مشكلا ت جامعه در نظام آموزشي كشور. _ ايجاد و حمايت از نهادهاي مالي ريسك پذير براي سرمايه گذاري در فناوري هاي حاصل از تحقيق. _ جهت گيري سرمايه گذاري هاي پژوهشي براساس اولويت هاي سرمايه گذاري. اقتصادي كشور به منظور افزايش اثر بخشي هزينه هاي تحقيق و توسعه. _ تصويب و اجراي قانون مالكيت فكري در كشور به منظور توسعه بازار تحقيقات و امكان انتقال حقوق مالكيت صاحبان افكار و محصولا ت نو به توليدكنندگان. _ حمايت از ايجاد يا توسعه مراكز اشاعه فناوري در پارك هاي علم و فناوري كشور. _ تسهيل تحرك و جابه جايي نيروي انساني متخصص در عرصه علم و فناوري در كشور. _ تدوين برنامه هاي توسعه اي براي فعاليت ها، پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري. _ ايجاد يك نظام جامع آماري به منظور جمع آوري و انتشار سالا نه آمار و اطلا عات بخش. منابع 1_  قانون بودجه سال 1385 كل كشور. 2_   قانون برنامه چهارم توسعه. 3_ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سابق)، سند توسعه بخشي پژوهش و فناوري   در برنامه چهارم توسعه.      258 ش ، www.spac.ir : منبع *