Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 106571
تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1387 0:0
تعداد بازدید : 253

رشد ١٧ درصدی راههای ارتباطی استان زنجان

اشاره: براساس نتايج سرشماري عمومينفوس و مسكن در سال 1385، جمعيت استان زنجان معادل 964601 نفر و تعداد 236115 خانوار بوده است. ميزان شهرنشيني استان در دوره 1385-1375 از 6/47 درصد به 9/57 درصد افزايش يافته كه اين امر به دليل مهاجرت هاي درون استاني و تبديل چند نقطه سكونتگاهي روستايي به شهر بوده است. جمعيت شاغل استان در سال 1385، معادل 8/302 هزار نفر و جمعيت بيكار، معادل 3/31 هزار نفر بوده و نرخ بيكاري در استان برابر 4/9 درصد است كه نسبت به ميانگين كشوري (7/12 درصد) از وضعيت مناسبي برخوردار است. ميزان باسوادي جمعيت استان 7/81 درصد بوده كه اين شاخص در نقاط شهري و روستايي استان به ترتيب 1/87 و 2/74 درصد است. نظريه پايه توسعه و مطالعات آمايش نظريه پايه توسعه استان براساس اهداف برنامه چهارم و آغاز فعاليت دولت نهم، تنظيم و پس از طي مراحل قانوني به تصويب شوراي ملي آمايش سرزمين رسيد كه شامل اصلي ترين راهبردهاي توسعه استان مي شود. بر پايه اين نظريه، مأموريت هاي اصلي استان به ترتيب بر پايه «توسعه صنعت، معدن و كشاورزي و استفاده حداكثر از قابليت هاي بازرگاني و گردشگري استان» استوار خواهد بود. با توجه به نقش و مأموريت هاي تعيين شده و تحقق راهبردهاي اصلي، استان زنجان در افق 1404، استاني خواهد بود، با عملكرد فعال در عرصه تعاملا ت ملي، برخوردار از زيرساخت هاي مناسب براي رشد فعاليت هاي صنعتي و معدني، داراي نقش مناسب در گردشگري كشور، برخوردار از كشاورزي و فعاليت صنعتي مبتني بر فناوري هاي نوين با بهره برداري مناسب و متعادل از منابع آب، ارايه كننده آموزش هاي فني و حرفه اي و خدمات بازرگاني در سطح ملي و خدمات برتر در عرصه استاني، داراي عملكرد ملي در آموزش علوم پايه، با توزيع متعادل و ساماندهي شده جمعيت و فعاليت در كل استان به گونه اي كه سهم جمعيت استان از كل جمعيت كشور نسبت به وضعيت كنوني آن با افزايش اندكي مواجه خواهد شد. مطالعات آمايش استان با مديريت مركز ملي آمايش سرزمين در حال انجام است و مديريت استان اين فعاليت مهم را با مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان در دست اجرا دارد. سفر رييس جمهوري و هيأت وزيران يكي از مهم ترين ويژگي هاي دولت نهم، برقراري ارتباط بيشتر بين مردم و مسؤولا ن از طريق برگزاري سفرهاي استاني است، استان زنجان در ارديبهشت سال 1385 توفيق حضور رييس جمهوري و هيأت وزيران را داشته است. ره آورد سفر به استان شامل 177 مصوبه و توافق بوده كه در جلسه هيأت وزيران مورخ 17/2/1385، به تصويب رسيده است. اعتبار كل تصويب شده براي مصوبات و توافق هاي يادشده براي احداث و تكميل پروژه هاي عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري، معادل 9/4086 ميليارد ريال (ريالي) و 7/210 ميليون دلا ر (ارزي) است. با اجراي مصوبات سفر، ظرفيت هاي جديدي در فصول مختلف ايجاد خواهد شد. شاخص هاي رشد و توسعه از رهگذر اين ظرفيت ها افزايش مي يابد و به ارتقاي سطح برخورداري استان در زمينه هاي مختلف منجر مي شود. شاخص هاي زير، بخشي از دستاوردهاي تحقق كامل مصوبات سفر را در فصول مختلف به همراه خواهد داشت: – ارتقاي درصد آب استحصال شده از كل آب در دسترس استان. – افزايش بازده انتقال آب بر سر مزارع. – افزايش توليدات كشاورزي و محصولا ت گلخانه اي. – افزايش سرانه فضاي ورزشي و شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي استان. – ايجاد ظرفيت هاي جديد توليدي در حوزه انرژي و پتروشيمي. – ايجاد واحدهاي صنعتي با هدف افزايش توليد و فرصت هاي اشتغال زايي. – ايجاد و توسعه ظرفيت هاي بهداشتي و درماني و ارتقاي شاخص سرانه تخت بيمارستاني به جمعيت. – توسعه و بهسازي و ايجاد ظرفيت هاي جديد در حوزه مسكن، عمران شهري و روستايي و حمل ونقل. – گسترش اقدام هاي ناظر به بسط رفاه و تأمين اجتماعي. گزيده مهم ترين مصوبات سفر – اختصاص مبلغ 200 ميليون دلا ر براي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي در بخش صنعت و معدن و كشاورزي توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي. – اجراي پروژه تعريض محور زنجان - بيجار (به طول هفت كيلومتر.) – پادار شدن اعتبار پروژه ارتقاي راه زنجان - طارم_ منجيل در متمم بودجه سال 1385. – صدور مجوز ايجاد ساختمان دانشكده معدن در دانشگاه زنجان. – تكميل، تجهيز و راه اندازي دانشكده داروسازي. – مطالعه و احداث چهار نيروگاه 500 مگاواتي با مشاركت بخش غيردولتي. – احداث واحد توليد كود اوره با ظرفيت يك ميليون تن. – اتمام مطالعات فاز دوم احداث سد مخزني و شبكه آبياري سد مشمپا. – تعيين منطقه هاي غار كتله خور و گنبد سلطانيه به عنوان منطقه هاي نمونه گردشگري بين المللي و تعيين 6 منطقه نمونه گردشگري استاني محدوده سدهاي گلا بر، كينه ورس، علي بلا غي، خليفه لو و منطقه قلعه بهستان به عنوان منطقه هاي نمونه گردشگري استاني. – تكميل و بهره برداري از پروژه سد تالوار تا پايان سال 1386. – احداث كارخانه سيمان، فيبر نيمه فشرده MDF، فولا د و سفال در منطقه ماهنشان و ايجرود. – احداث پيست اسب دواني سلطانيه. – اتمام بيمارستان آموزشي 320 تختخوابي زنجان، مطالعه احداث بيمارستان هاي 220 تختخوابي ابهر و بيمارستان 32 تختخوابي ايجرود. – بهسازي و نوسازي 7 هزار واحد مسكوني روستايي. – احداث 3200 واحد مسكوني اجاره اي. – تصويب ايجاد 5 شهرك صنعتي در استان. درآمد و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي درآمدهاي مصوب استاني در سال 1384 استان زنجان معادل 360 ميليارد ريال بوده كه به بيش از دو برابر در سال 1386 (763 ميليارد ريال) افزايش پيدا كرده است. استان طي سال هاي 1384 و 1385 معادل 277 ميليارد ريال مازاد درآمد داشته است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان نيز در سال 1386 معادل 612 ميليارد ريال بوده كه به 1471 ميليارد ريال (بيش ازدو برابر) در سال 1385 افزايش پيدا كرده است. شاخص هاي امور اجتماعي و فرهنگي آموزش و پرورش آموزش و پرورش، نقش عمده اي در آماده سازي بنيان هاي آموزشي لا زم براي تربيت نيروي انساني و ارتقاي شاخص توسعه انساني دارد. بررسي نرخ بي سوادي در استان نشان مي دهد كه اين نرخ در سال 1385 به 24/18 درصد رسيد. اين رقم در سال 1375 معادل 5/19 درصد بود كه بيان كننده كاهش 26/1 درصدي بي سوادان استان در سال 1385 است. ميزان باسوادي نقاط شهري استان در سال 1385، 11/87 درصد و در نقاط روستايي 19/74 درصد بوده است. تعداد دانش آموزان استان طي سال تحصيلي 1386-1385 به تعداد 218323 نفر رسيد كه 1/4 درصد نسبت به سال تحصيلي 1385-1384 كاهش نشان مي دهد. در سال تحصيلي 1385-1384 تراكم دانش آموز در كلا س داير استان زنجان در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به ترتيب 19، 22 و 25 نفر در كلا س بود كه به 8/18، 60/21 و 8/24 نفر در كلا س در سال تحصيلي 1386-1385 رسيد كه نشان دهنده ادامه بهبود كيفيت پوشش آموزشي در استان است. نسبت دختران به پسران دانش آموز در سال 1385، به 38/90 درصد بالغ شده است. آموزش عالي تعداد كل دانشجويان دانشگاه هاي استان در سال تحصيلي 1386-1385 به بيش از 45 هزار نفر رسيد كه بيان كننده رشد 5/18 درصدي نسبت به سال پيش از آن است. اين استان به لحاظ تعدد مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي و نزديكي به مركز كشور از موقعيت مناسبي در حوزه آموزشي برخوردار بوده است و زمينه ايفاي نقش ملي را در اين زمينه دارد. در زمينه هيأت علمي نيز دانشگاه هاي استان براي جذب و ارتقاي سرانه استاد به دانشجو در سال جاري تلا ش كرده اند. مركز تحصيلا ت تكميلي در علوم پايه استان كماكان بالا ترين دستاوردها را به خود اختصاص داده است. تربيت بدني با توجه به جواني جمعيت استان و لزوم پر كردن اوقات فراغت و نيز توجه جدي به امر سلا مت، حوزه تربيت بدني استانشاهد سرمايه گذاري عمومي در سال هاي اخير بود. در سال 1385 اماكن ورزشي استان با 6 درصد رشد نسبت به سال 1384 به 90 واحد رسيد. در اين ارتباط تعداد سالن هاي ورزشي از 58 سالن به 61 سالن ارتقا يافت. تعداد مربيان و معلمان ورزشي با 48 درصد رشد به 2837 مربي در سال 1385 رسيد كه براي بهره برداري از امكانات موجود و پرورش استعدادهاي جديد اقدامي ضروري به شمار مي آيد. سرانه فضاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) استان زنجان در سال 1385 به 28/0 مترمربع رسيد كه 06/0 مترمربع نسبت به سال 1384 رشد نشان مي دهد اما از حد استاندارد برنامه چهارم فاصله دارد. بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي اميد به زندگي در مردان و زنان استان زنجان در سال 1385 به 71 سال رسيد. از سوي ديگر، نرخ مرگ ومير كودكان زير پنج سال در هزار تولد زنده به 9/25 نفر و نرخ مرگ ومير مادران در صد هزار تولد زنده به 2/13 نفر رسيد كه نسبت به سال 1383 (6/15درصد) كاهش نشان مي دهد. سرانه پزشك عمومي، متخصص و دندانپزشك به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت در استان نيز به ترتيب به 75/4، 19/2 و 23 نفر در سال 1385 رسيد. تعداد كل بيمه شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در سال 1384 برابر با 79435 نفر بوده كه در سال 1385 با 12 درصد رشد به 88927 نفر رسيده است. همچنين تعداد بيمه شدگان (اصلي و تبعي) خدمات درماني در استان به 666615 نفر در سال 1385 رسيد. فرهنگ و هنر تعداد كتابخانه هاي عمومي استان در سال 1385 با 9 درصد رشد نسبت به سال 1384 به 39 باب رسيد. از شاخص هاي مهم ديگر حوزه فرهنگ و هنر، افزايش محصولا ت فرهنگي در استان است. تعداد روزنامه ها و شمارگان آنها در سال 1385 افزايش چشمگيري داشته به طوري كه تعداد روزنامه ها از 15 مورد با شمارگان 28570 در سال 1384 به 18 مورد با شمارگان 32070 رسيده است. پروژه هاي مهم بخش اجتماعي و فرهنگي: – تكميل مجتمع تفريحي گاوازنگ زنجان. – احداث مجتمع فرهنگي و تبليغي زنجان. – احداث 3 باب هنرستان هنرهاي تجسمي و موسيقي پسران و دختران زنجان. – احداث كتابخانه مركزي استان و تالا ر شهر زنجان. – احداث هنرستان فني و حرفه اي پسران و دختران زنجان و قيدار. شاخص هاي امور توليدي منابع آب ظرفيت آب هاي سطحي استان در حدود 2/4 ميليارد مترمكعب و ظرفيت منابع زيرزميني نيز 2/1 ميليارد متر مكعب بوده است. صنعت و معدن در سال 1384 تعداد جواز تأسيس صادر شده براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي ، 775 كارگاه بوده كه با رشدي 50 درصدي به 1156 كارگاه در سال 1385 رسيده است. تعداد پروانه بهره برداري نيز با 18 درصد رشد در سال هاي 1385- 1384 به 115 مورد بالغ شد كه شاهد تحقق كامل 3500 شغل جديد در اين بخش با 580/1 ميليارد ريال در سال 1385 بوديم. در سال 1383 استان زنجان داراي 8 شهرك صنعتي به مساحت 503 هكتار بوده است كه در سال هاي 1384 و 1385 و طي سفر هيأت وزيران به استان احداث 7 شهرك جديد نيز به تصويب رسيده كه در حال اجرا يا جذب واحدهاي جديد صنعتي هستند. بازرگاني ميزان صادرات از گمرك استان زنجان در سال 1383 معادل 13 هزار تن به ارزش 293 ميليارد ريال بوده كه به 19 هزار تن و ارزش 511 ميليارد ريال در سال 1385 افزايش يافته است. ميزان واردات استان در سال 1383 از طريق گمرك استان معادل 23 هزار تن و به ارزش 765 ميليارد ريال بوده كه به 16 هزار تن و به ارزش 851 ميليارد ريال در سال 1385 تغيير پيدا كرده است. كشاورزي در سال زراعي 1384-1383 سطح كل اراضي زيركشت در استان 509 هزار هكتار بوده كه اين رقم به 511 هزار هكتار در سال زراعي 1385-1384 افزايش يافته است. طي دوره يادشده سطح زير كشت باغ هاي مستمر از 25 هزار هكتار به 48 هزار هكتار افزايش داشته است. در دوره يادشده استان شاهد افزايش ميزان توليدات كشاورزي بوده است. در سال زراعي 1385-1384 توليد غلا ت استان 441 هزار تن، حبوبات 39 هزار تن، محصولا ت جاليزي و سبزيجات 465 هزار تن و نباتات علوفه اي 289 هزار تن بوده است. توليد آبزيان در استخرها و كارگاه ها در سال 1385 به 1018 تن با رشد 1/16 درصد نسبت به سال 1384 رسيد. مهم ترين پروژه هاي حوزه امور توليدي: – عمليات ساختمان سدهاي گلا بر، كينه ورس، تالوار و شبكه هاي انتقال آب مربوط. – عمليات ساختمان 9 سد خاكي. – تكميل سه ايستگاه پمپاژ (ايده لو، خندقلو و هزاررود.) – آب رساني به شهر زنجان. – تكميل راه آهن و تصفيه خانه فاضلا ب شهرك صنعتي شماره يك زنجان. – آغاز عمليات احداث پتروشيمي زنجان. شاخص هاي امور زيربنايي انرژي استان زنجان يكي از استان هايي است كه در مسير انتقال خطوط انرژي قرار دارد. به دليل تقاضاي روزافزون واحدهاي تجاري و صنعتي از انواع انرژي طي سال هاي اخير، شاهد رشد مصرف در اين زمينه هستيم. 380 ميليون ليتر نفت و گاز و 314 ميليون ليتر بنزين در سال 1385 در استان مصرف شد. همچنين ميزان برق فروش رفته نيز با 7/14 درصد و تعداد مشترك نيز با 2/4 درصد رشد نسبت به سال 1384 مواجه بوده است. ميزان برق مصرفي بخش صنعت و معدن در استان كه شاخص توسعه در اين بخش است، 18 درصد رشد را نسبت به سال 1384 نشان مي دهد به نحوي كه سهم اين بخش از برق مصرفي از 52 درصد در سال 1384 به 5/53 درصد در سال 1385 ارتقا يافته است. عمران روستايي طول راه هاي آسفالته روستايي استان از 1337 كيلومتر در سال 1384 به 1750 كيلومتر در سال 1385 رسيد. – جمعيت تحت پوشش خانه هاي بهداشت فعال روستايي استان (412 مركز) بيش از 420 هزار نفر جمعيت استان را تحت پوشش قرار داده است. – تعداد روستاهاي گازرساني شده در سال 1385 به 31 روستا بالغ شد. – تعداد روستاهاي برق رساني شده استان در سال 1385، 903 روستا بوده است. – تا پايان سال 1385 از مجموع 512 روستاي بالا ي 50 خانوار استان براي 371 روستا، طرح هادي تهيه شده و به تصويب رسيده است. همچنين از 273 روستاي بالا ي 100 خانوار براي 104 روستا طرح هادي اجرا شده است. راه و ترابري طول راه هاي مواصلا تي استان در سال 1385 به 1877 كيلومتر (آزادراه، راه اصلي و ساير) رسيد كه نسبت به سال 1384، 17 درصد رشد نشان مي دهد و بيان كننده سرمايه گذاري قابل توجه اعتبارات استاني و ملي در اين زمينه است. طول خطوط ريلي استان نيز معادل 235 كيلومتر بوده كه ناوگان ريلي 399 هزار مسافر و 4 ميليون تن - كيلومتر بار را ترانزيت كرده است. ناوگان جاده اي نيز در سال 1385 معادل 3798 هزار تن بار را جابه جا كرده است. پست و مخابرات تعداد مرسولا ت پستي در استان در سال 1384 معادل 7/14 ميليون مرسوله بود كه در سال 1385 به 2/18 ميليون مرسوله افزايش يافت. تعداد شماره هاي تلفن ثابت منصوبه در سال 1383 معادل 197 هزار شماره بود كه با 17 درصد رشد به 268 هزار شماره در سال 1385 رسيد. همچنين تعداد شماره هاي تلفن همراه در سال 1385 در سطح استان با 117 درصد رشد نسبت به سال 1384 به 140883 شماره رسيد. ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سال 1385 به ترتيب 8/27 و 6/4 به ازاي هر 100 نفر بوده است. مهم ترين پروژه هاي امور زيربنايي: – ارتقاي راه زنجان_ طارم_ منجيل (در دست اجرا.) – احداث راه دسترسي شهر سلطانيه قيدار به آزاد راه زنجان - قزوين. – تأسيسات فاضلا ب شهرهاي زنجان و ابهر، خرمدره، ماهنشان و دندي. – تكميل مجتمع هاي آب رساني روستايي آلا چمن و دره سجين. – ارتقاي شاخص آسفالت راه هاي روستايي استان از 34 درصد سال 1384 به 53 درصد در سال 1386. – تعريض راه زنجان - بيجار (پليس راه) به طول 6 كيلومتر. – بهره برداري از پروژه آزاد راه زنجان - تبريز (سرچم * منبع : www.spac.ir ، ش ٢٦٠