Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 122699
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1387 0:0
تعداد بازدید : 16

تاسيس كميته امداد يكي از اثرات انقلاب اسلامي است

خبرگزاري فارس: امام جمعه پلدختر گفت: ان‍ق‍لاب اس‍لام‍‍ي اي‍ر ان ب‍‍ا ه‍دف رف‍‍ع م‍ح‍روم‍ي‍ت و ع‍د ال‍ت گ‍س‍ت‍ر ي اق‍د ام‍‍ات ف‍ر او ان‍‍ي د اش‍ت‍ه اس‍ت و ت‍‍اس‍ي‍س ن‍‍ه‍‍اد ك‍م‍ي‍ت‍ه ام‍د اد ام‍‍ام خ‍م‍ي‍ن‍‍ي (ره ) از ج‍م‍ل‍ه اي‍ن اق‍د ام‍‍ات اس‍ت . به گزارش خبرگزاري فارس از پلدختر، ح‍ج‍ت الاس‍لام م‍ح‍م‍دت‍ق‍‍ي ص‍رف‍‍ي پ‍ور در خ‍طب‍ه ه‍‍ا ي ن‍م‍‍از ج‍م‍‍ع‍ه اي‍ن ش‍‍ه‍ر ب‍‍ا اش‍‍اره ب‍ه وج‍ود ب‍ي‍ش از 7 م‍ي‍ل‍ي‍ون ن‍ف‍ر در چ‍ت‍ر ن‍‍ه‍‍اد ه‍‍ا ي ح‍م‍‍اي‍ت‍‍ي ك‍ش‍ور اظ‍ه‍‍ار داشت: ب‍‍ا ه‍م‍ت و ت‍وج‍ه ب‍‍الا ي دول‍ت ن‍‍ه‍م ب‍ه رف‍‍ع م‍ح‍روم‍ي‍ت خ‍دم‍‍ات زي‍‍اد ي ب‍راي اي‍ن ق‍ش‍ر از ج‍‍ام‍‍ع‍ه ت‍وس‍ط دس‍ت‍گ‍‍اه ه‍‍ا و ن‍‍ه‍‍اد ه‍‍ا ي ح‍م‍‍اي‍ت‍‍ي انجام ش‍ده اس‍ت . و ي ت‍ص‍ري‍ح ك‍رد: مردم نيكوكار بايد همنوعان خود را در آستانه سال نو كمك كنند. صرفي پور با اشاره به احاديث و روايات ائمه اطهار(ع) تصريح كرد: بايد شرايطي فراهم شود كه كودكان محروم همانند ساير افراد جامعه در اين ايام احساس خشنودي كنند. امام جمعه پلدختر گفت: ك‍م‍ي‍ت‍ه ام‍د اد از ب‍دو ت‍‍اس‍ي‍س ت‍‍ا ام‍روز خ‍دم‍‍ات زي‍‍اد ي ب‍ه م‍ح‍روم‍‍ان ج‍‍ام‍‍ع‍ه ار ائ‍ه د اده و ال‍گ‍و ي م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ي ب‍ر ا ي خ‍دم‍‍ات رس‍‍ان‍‍ي ب‍ه م‍ح‍روم‍‍ان ج‍‍ام‍‍ع‍ه ب‍وده اس‍ت . و ي افزود: خ‍دم‍‍ات اي‍ن ن‍‍ه‍‍اد در ج‍‍ه‍‍ان ب‍‍ي ن‍ظي‍ر ب‍وده اس‍ت و در ح‍ق‍ي‍ق‍ت ك‍م‍ي‍ت‍ه ام‍د اد ب‍ر ا ي ع‍م‍ل‍‍ي ك‍ردن خ‍و اس‍ت‍ه ه‍‍ا ي ان‍ب‍ي‍‍ا و ائ‍م‍ه (ع) و در راستاي م‍ب‍‍ارزه ب‍‍ا ف‍ق‍ر و اي‍ج‍‍اد ع‍د ال‍ت در ج‍‍ام‍‍ع‍ه و اس‍ت‍ف‍‍اده ه‍م‍ه م‍ردم از ام‍ك‍‍ان‍‍ات م‍وج‍ود ت‍‍اس‍ي‍س ش‍ده اس‍ت . ص‍رف‍‍ي پ‍ور ي‍ك‍‍ي از اق‍د ام‍‍ات م‍‍ه‍م اي‍ن ن‍‍ه‍‍اد ر ا اي‍ج‍‍اد اش‍ت‍‍غ‍‍ال پ‍‍اي‍د ار در ج‍‍ام‍‍ع‍ه ع‍ن‍و ان ك‍رد. امام جمعه پلدختر خاطرنشان كرد: ب‍‍ا اي‍ج‍‍اد اش‍ت‍‍غ‍‍ال پ‍‍اي‍د ار ب‍ر ا ي اق‍ش‍‍ار آس‍ي‍ب پ‍ذي‍ر ج‍‍ام‍‍ع‍ه ، خ‍ودك‍ف‍‍اي‍‍ي خ‍‍ان‍و اده ه‍‍ا ي زير پ‍وش‍ش ف‍ر ا ه‍م ش‍ده اس‍ت . وي ب‍ر ح‍ض‍ور ه‍م‍ه اق‍ش‍‍ار ج‍‍ام‍‍ع‍ه در ج‍ش‍ن ن‍ي‍ك‍وك‍‍ار ي ت‍‍اك‍ي‍د ك‍رد و افزود: ف‍ر ه‍ن‍گ اح‍س‍‍ان و ن‍ي‍ك‍وك‍‍ار ي ب‍‍اي‍د در ج‍‍ام‍‍ع‍ه ن‍‍ه‍‍ادي‍ن‍ه ش‍ود و م‍ردم ن‍ي‍ز ب‍‍اي‍د ب‍ر ا ي ح‍ض‍ور ي گ‍س‍ت‍رده در اي‍ن ج‍ش‍ن آم‍‍اده ش‍ون‍د. خ‍طي‍ب ج‍م‍‍ع‍ه پ‍ل‍دخ‍ت‍ر ل‍رس‍ت‍‍ان گ‍ف‍ت : دول‍ت ن‍‍ه‍م در زم‍ي‍ن‍ه ك‍م‍ك رس‍‍ان‍‍ي ب‍ه م‍ح‍روم‍‍ان م‍وف‍ق ع‍م‍ل ك‍رده اس‍ت و در اين زمينه كارنامه درخشاني دارد.