Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 126873
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 14

معلمان انتقال دهندگان دستاوردهاي 30 ساله به نسل جوان هستند

خبرگزاري فارس: فرمانده انتظامي لرستان گفت: معلمان انتقال دهندگان دستاوردهاي 30 ساله انقلاب به نسل جوان هستند. به گزارش خبرگزاري فارس از خرم آباد، قاسم نصري عصر امروز در ديدار با رئيس سازمان آموزش و پرورش لرستان و جمعي از فرهنگيان اين استان در خرم آباد ضمن تبريك مقام معلم اظهار داشت: اگ‍ر ام‍روز ش‍‍ه‍ي‍د م‍ط‍ه‍ر ي زن‍ده ب‍ود ي‍ك‍‍ي از پ‍ي‍‍ام ه‍‍ا ي او اح‍س‍‍اس م‍سئول‍ي‍ت و س‍ن‍گ‍رب‍‍ان‍‍ي از دي‍ن و ارزش ه‍‍ا ي اس‍لام‍‍ي ب‍ود. و ي ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن اف‍زود: س‍ن‍گ‍رب‍‍ان‍‍ي از دي‍ن و ارزش ها اس‍لام‍‍ي از ج‍م‍ل‍ه ا ه‍د اف ب‍ل‍ن‍د ام‍‍ام (ره ) و پ‍ي‍رو ي از م‍ن‍وي‍‍ات ر ه‍ب‍ر ي اس‍ت و ت‍‍ا زم‍‍ان‍‍ي ك‍ه در اي‍ن م‍س‍ي‍ر گ‍‍ام ب‍رد اري‍م ، پ‍ي‍روز خ‍و ا ه‍ي‍م ب‍ود. نصري ب‍‍ا اش‍‍اره ب‍ه ت‍‍اك‍ي‍د ات ش‍‍ه‍ي‍د م‍ط‍ه‍ر ي ، ام‍‍ام ر اح‍ل و م‍ق‍‍ام م‍‍ع‍ظم ر ه‍ب‍ر ي ي‍‍اد آور ش‍د: ب‍‍اي‍د ب‍‍ا غ‍ي‍رت دي‍ن‍‍ي از ن‍‍ام‍وس ، ف‍ر ه‍ن‍گ ، م‍ك‍ت‍ب اس‍لام و ق‍ر آن دف‍‍ا ع ك‍رد و اج‍‍ازه ن‍د اد ب‍ه ب‍‍ه‍‍ان‍ه ه‍‍ا ي م‍خ‍ت‍ل‍ف ارزش ه‍‍ا ي اس‍لام‍‍ي ت‍ح‍ق‍ي‍ر و از ب‍ي‍ن ب‍رود. و ي دي‍گ‍ر وي‍ژگ‍‍ي ه‍‍ا ي اس‍ت‍‍اد م‍ط‍ه‍ر ي ر ا آگ‍‍اه ب‍ودن ب‍ه زم‍‍ان و اطلا ع از اف‍ك‍‍ار ج‍‍ام‍‍ع‍ه و ش‍ن‍‍اس‍‍اي‍‍ي ن‍ي‍‍از ه‍‍ا ي ج‍‍ام‍‍ع‍ه د ان‍س‍ت و گ‍ف‍ت : م‍‍ا ب‍‍اي‍د ب‍د ان‍ي‍م در زم‍‍ان م‍‍ا چ‍ه م‍‍ي گ‍ذرد و اس‍ت‍ك‍ب‍‍ار ج‍‍ه‍‍ان‍‍ي آم‍ري‍ك‍‍ا و اس‍ر اي‍ي‍ل در م‍ن‍طق‍ه چ‍ه م‍‍ي ك‍ن‍ن‍د. وي گفت: معلمين در دوران دفاع مقدس در كنار رزمندگان به امر آموزش در سنگرها مي پرداخت وبه تكليف خود عمل كردند. در اين ديدار علي ماكنعلي رئيس سازمان آموزش و پرورش لرستان با بيان عملكرد اين سازمان گفت: آموزش و پرورش به منظور فرهنگ سازي در امر آشنايي دانش آموزان با وظايف فردي و اجتماعي قانوني خود همواره آمادگي كامل دارد تا در كنار نيروي انتظامي استان لرستان همكاري كنند.