Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 157777
تاریخ انتشار : 10 آبان 1390 0:0
تعداد بازدید : 29

دستاوردهاي علمي انقلا‌ب اسلا‌مي و هراس غرب

فاطمه عطارد

اشاره: در اين مقاله پرسش از دستاوردهاي علمي انقلا ب ايران يك سؤال مهم و بنيادي است. در اين مقاله سعي مي شود رابطه ميان دستاوردهاي علمي انقلا ب ايران و هراس غرب ايجاد شود. مفروض ما در اين نوشتار اين است كه ظهور اسلا م گرايي در دهه هاي اخير هراسي بنيادين براي غرب ايجاد كرده و موجب تخريب اروپامداري گرديده است. "بابي سعيد" در كتاب "هراس بنيادين"، ظهور اسلا م گرايي را موجب ترس و اضطراب غرب مي داند نگارنده در پي اثبات اين مطلب است كه دستاوردهاي علمي انقلا ب اسلا مي ايران و توسعه فنآوري در اين كشور به گسترده تر كردن ابعاد هراس غرب منجر شده است. (منظور نگارنده از غرب، آمريكا و اروپا مي باشد.) در دهه هاي اخير پژوهش هاي بسياري از سوي غربيان در مورد اسلا م گرايي و انقلا ب اسلا مي ايران و ظهور ساير جنبش هاي اسلا مي صورت گرفته است و حجم گسترده تأليفات متفكران غرب، نمايان گر اهميت مسأله ظهور اسلا م گرايي در اواخر قرن 20 به عنوان بحران و چالش در برابر غرب مي باشد. نگارنده معتقد است نظام جمهوري اسلا مي ايران به عنوان يك كشور مستقل اسلا مي در منطقه خاورميانه، غرب را با بحران و چالش روبه رو كرده است. غربي كه اروپا را مركز و محور عالم مي دانست، غربي كه ايدئولوژي ليبرال دموكراسي را ايدئولوژي پيروز دنيا و آخرين ايدئولوژي تلقي مي كرد. غرب، نظام سرمايه دار را به عنوان تنها راه نجات و پيشرفت براي بشريت مي دانست. اما انقلا ب اسلا مي، سؤالا ت گوناگوني را پيش روي متفكران غرب مطرح كرد. به عنوان نمونه "ارنست گلنر" در تحقيقات خود نظريه آينده اسلا م را مورد پرسش قرار مي دهد: آيا اسلا م مي تواند به عنوان يك ايدئولوژي جهاني در فضاي سياسي بعد از فروپاشي كمونيسم، بديلي اصلي در برابر ليبرال دموكراسي غربي باشد. هم چنين بابي سعيد، استاد جامعه شناسي دانشگاه منچستر انگلستان، اين سؤال را مطرح مي كند كه اسلا م چگونه توانسته است در طول سي سال اخير، به طور روزافزون جايگاه مهمي در بينش مسلمانان اشغال كند؟ چگونه اسلا م گرايي توانسته است در قالب جنبش هاي احياگري اسلا مي، نظم موجود در جهان را برهم زند؟ چرا اسلا م گرايي، و صدها سؤال ديگر كه انديشمندان به دنبال پاسخ آن هستند. بابي سعيد در كتاب هراس بنيادين، ظهور اسلا م گرايي را نشانه تخريب اروپامداري مي داند. وي معتقد است كه تفكر سياسي امام خميني، منسجم ترين منطق اصول گرايي است و در واقع به واسطه ايشان است كه اسلا م گرايي از يك مخالفت ساده و طرح سياسي به كنار افتاده و به يك جنبش ضدنظم حاكم تبديل مي شود. وي خمينيسم را الگوي موفقي در اسلا م گرايي معرفي مي كند. بابي سعيد در مقدمه كتابش، ظهور اسلا م گرايي و تجديد حيات اسلا مي را با عبارت "بازگشت سركوب شدگان" توصيف مي كند. وي معتقد است: "ظهور اسلا م گرايي بر تخريب و فرسايش اروپامداري و غرب مركزي استوار است. از اين رو گسترش اسلا م گرايي، هراسي بنيادي و مانعي اساسي در برابر افزون خواهي غرب در عالم است. در عصر پست مدرن اسلا م گرايي يك هسته، در دنياي چند هسته اي است و اين تصور كه اروپامدار حركت عالم است به تزلزل مي گرايد." وي معتقد است مسلمانان با استفاده از "واژگان نهايي"، هويت هاي شخصي و سرنوشت اجتماعات خويش را با رجوع به ميراث اسلا مي مي خواهند روايت كنند. "سازمان هاي سياسي خواستار آن بودند كه جوامع شان را كاملا ً حول مفاهيم اسلا مي موجود سازماندهي كنند. گروهي ديگر از تأسيس يك نظام اسلا مي حمايت كردند. در كنار فعاليت هاي اين گروه هاي سياسي، در بيست سال اخير ما شاهد رشد سريع نوشته ها و آثاري هستيم كه هدف شان تقويت پديده اسلا م است. نوشته هاي افرادي مانند امام خميني، مودودي، سيد قطب، ملكم ايكس، علي شريعتي و سايرين از تيراژهاي بالا يي برخوردار بوده اند. هم چنين شواهدي وجود دارد كه حكايت از حضور روزافزون مردم در مساجد و تأكيد بيش تر زنان و مردان بر آن چه كه آن را پوشش اسلا مي مي خوانند، مي كند. اسلا م، به رغم اين كه امتي متفرق به نظر مي آيد، اما به طور فزاينده، روز به روز مرئي تر و تجلي تر مي شود. اين تجلي ذهنيت اسلا مي در سطح جهاني در ميان بسياري از مردم مايه اضطراب و نگراني شديد شده است." تجديد حيات اسلا مي در سطحي گسترده تر، اضطراب فرهنگي در غرب را نشان مي دهد. غرب، تصور گذشته تحريف شده خود را در اسلا م مي بيند. تجديد حيات اسلا مي نمايان گر تولد مجدد خدايي است كه غربيان آن را كشته بودند تا بشر بتواند زندگي كند. احياء اسلا م به معناي انتقام خداوند است و به بازگشت ايمان اشاره دارد. بازگشت به تمام چيزهايي كه ايده آزادي روزافزون بشريت را زير سؤال مي برد. ايده ها، همگي بر اين پندار تأكيد مي كنند كه انسان ها تنها در غرب واقعاً آزاد و انسان هستند. طبيعي است كه طرح بندي يك ذهنيت اسلا مي در سطح جهاني با كوشش براي پرده ساختن جهان در برابر خداوند، آزادي بشري را تهديد مي كند. بنيادگرايي به چنين اضطرابي دامن مي زند؛ زيرا اين نهضت، مفروضاتي را كه به ما اجازه مي دهند غرب را مدل توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و فكري ببينيم زير سؤال مي برد... ارجاعات بنيادگران اسلا م نه به حقوق بشر يا ماركسيسم در اشكال مختلفش، بلكه به قرآن و تاريخ سازنده اولين امپراتوري اسلا مي (630-661) است... پيدايش و ظهور آن (اسلا م گرايي) عامليت غرب را به مبارزه مي طلبد و بر كاسته هايش انگشت مي گذارد. وي در پايان مي نويسد: "بدون ترديد اسلا م گرايان، نااميدي هايي را متحمل خواهند شد؛ پيشرفت و عقب نشيني خواهند داشت. اما مادامي كه مسلمانان وجود دارند وعده اسلا م گرايي و ترس از آن هم چنان باقي خواهد ماند". بنابراين بابي سعيد معتقد است ظهور اسلا مي گرايي عبور كرده و اكنون در موج دوم هراس دچار اضطراب شده است. اگر ظهور اسلا م گرايي را موج اول هراس غرب تلقي كنيم بايد به اين نكته اذعان كنيم كه اكنون غرب از موج اول هراس عبور كرده گرفتار موج دوم هراس شده است. به عقيده نگارنده، موج دوم هراس را بايد ناشي از دستاوردهاي علمي انقلا ب اسلا مي ايران بدانيم. انقلا ب اسلا مي ايران، براي غرب، بسيار تكان دهنده مي باشد. ميشل فوكو كه در روزهاي انقلا ب از تهران ديدن كرده مي گويد: شايد اين نخستين قيام بزرگ بر ضد نظام هاي جهاني باشد، مدرن ترين و ديوانهترين صورت شورش". نگارنده با اين چارچوب معتقد است آن چه كه خواب آرام را از چشمان دولتمردان نظام سرمايه داري مي ربايد و هراس در دل آن ها مي افكند را بايد در دستاوردهاي علمي انقلا ب اسلا مي و توسعه فن آوري و توليد علم توسط جوانان ايران جست وجو كنيم. لذا در اين نوشتار برآنيم كه بر دستاوردهاي مهم علمي انقلا ب اسلا مي ايران متمركز شويم. 1) دستاوردهاي علمي انقلا ب ايران در بررسي دستاوردهاي علمي انقلا ب ايران به پنج حوزه مهم و كليدي كه زمينه ساز توسعه و فنآوري مي باشند اشاره مي كنيم: فنآوري هسته اي، صنايع نظامي، صنايع موشكي- مخابراتي، فنآوري نانو تكنولوژي و فنآوري سلول هاي بنيادي. 1-1) فن آوري هسته اي شاه، سازمان انرژي اتمي ايران را در سال 1974 تأسيس كرده و به سرعت مذاكرات براي ساخت نيروگاه هاي هسته اي را آغاز كرد. به عقيده برخي منابع غربي، وي، طرحي جاه طلبانه را براي ساخت شبكه اي متشكل از 23 راكتور هسته اي در سراسر ايران ايجاد كرد كه قرار بود تا اواسط دهه 90 عملياتي شود و در عين حال سعي داشت تا نيروگا ه هاي انرژي هسته اي ديگري را از آلمان و فرانسه نيز خريداري كند. فعاليت هاي هسته اي ايران پس از سرنگوني رژيم شاه متوقف ماند. اما در سال 1984 دولت ايران برنامه هسته اي را دوباره احيا كرد. جورج بوش -رئيس جمهوري امريكا- در سخنراني (29 ژانويه 2002)، جمهوري اسلا مي ايران را متهم به دست يابي به تسليحات هسته اي نمود. به دنبال اين مسأله بحث اتمي ايران شديدتر شد. ايران متهم به دستيابي به تسليحات كشتار جمعي شد. علت مخالفت آمريكا با هسته اي شدن ايران را مي توان در تبليغات نهادهاي رسمي ايالا ت متحده، در يك گزينه خلا صه كرد: "احتمال هدف قرارگرفتن خاك ايالا ت متحده توسط موشك هاي دوربرد ايران كه مجهز به كلا هك اتمي شده اند يا احتمال دستيابي گروه ها و هسته هاي تروريستي به جنگ افزارهاي اتمي ساخت ايران و بهره بري از آنان جهت به مخاطره افكندن منابع آمريكا در داخل يا خارج خاك اين كشور مقامات ايالا ت براي اثبات اين فرضيه، فرضيه ديگري هم مطرح كردند: "حضور ايران بر روي دريايي از نفت و گاز براي نسل هاي آتي ايرانيان نيز سوخت فراهم نموده، به همين دليل نياز به دست يابي به تكنولوژي اتمي براي تأمين انرژي نخواهد بود". زبيگنيو برژنسكي، مشاور ملي كارتر، در مورد ايران معتقد است كه، ايران با توانايي بومي خود به تسليحات هسته اي دست پيدا خواهد كرد. ايران، سلا ح هاي هسته اي را به دو دليل مورد توجه قرار مي دهد: 1. اهرم فشار 2.كسب پرستيژ؛ اما مقامات ايراني بارها اعلا م كردند كه هدف شان دست يابي به انرژي هسته اي است نه تسليحات هسته اي. كاربردهاي انرژي هسته اي به كاربردهاي صلح آميز و غيرصلحآميز تقسيم مي شود، كاربردهاي صلح آميز عبارتند از: - كاربرد انرژي هسته اي در پزشكي و امور بهداشتي؛ - كاربرد انرژي هسته اي در توليد برق؛ - كاربرد انرژي اتمي در بخش دامپزشكي و دامپروري؛ - كاربرد انرژي هسته اي در دسترسي به منابع آب؛ - كاربرد انرژي هسته اي در بخش صنايع غذايي و كشاورزي؛ - كاربرد انرژي هسته اي در بخش صنعت ها؛ - كاربرد انرژي هسته اي در شناسايي مين هاي ضدنفر. يكي ديگر از كاربردهاي انرژي هسته اي، كاربرد غيرصلحآميز يعني كاربرد نظامي است. در حال حاضر رايج ترين نوع استفاده از فنآوري هسته اي، توليد بمب هاي اتمي توسط آمريكا و اسرائيل است. هر روز بر دامنه استفاده از انرژي هسته اي افزوده مي گردد. كاربرد انرژي در بخش هاي مختلف به گونه اي است كه اگر كشوري فنآوري هسته اي را بومي و نهادينه نمايد، در بسياري از حوزه هاي علمي و صنعتي ارتقاي جايگاه پيدا مي كند و مسير توسعه را با سرعت طي مي كند. *فن آوري هسته اي اكنون ايران در حوزه توليد انرژي هسته اي، به عنوان هشتمين كشور داراي چرخه كامل سوخت هسته اي در جهان مطرح مي باشد و از اين دانش در راستاي اهداف صلح آميز، طبق قوانين و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي بهره مي برد. متخصصان ايراني در سال 1383 موفق به توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم گرديدند و ايران به عنوان هشتمين كشور توليدكننده اين محصول استراتژيك دست يافت. هم چنين متخصصان ايران توانستند در 2 فروردين 1385 به اورانيوم غني شده 6/3 درصدي به صورت آزمايشگاهي دست پيدا كنند. به همين مناسبت روز 20 فروردين هر سال "روز ملي فن آوري هسته اي" نام گرفت. اين موفقيت، ايران را به باشگاه هسته اي جهان وارد نمود. ناگفته نماند كه پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي در كشور شكل گرفته كه به تربيت نيروهاي متخصص دانشگاهي در زمينه علوم و فنون مربوط به گداخت، ليزر، اپتيك، كشاورزي و دامپزشكي، چرخه سوخت و... مي پردازد. توني بلر در مصاحبه خود با شبكه بي بي سي در سال 1382، مكنونات قلبي آمريكا و اسرائيل را در ماجراي فعاليت هاي مربوط به انرژي هسته اي ايران بيان كرد، وي با صراحت گفت: "ايران چون مخالف سياست هاي اسرائيل در منطقه است، ما نمي خواهيم به فنآوري هسته اي مجهز شود. ما روند برنامه ريزي شده اي را براي تحت فشارقراردادن ايران در نظر گرفته ايم و آن را تا رسيدن به نتيجه ادامه خواهيم داد". انرژي هسته اي يكي از مهم ترين و جنجالي ترين موضوعات بين ايران و دنياي غرب مي باشد. در چند سال اخير شاهد تقابل ها و برخوردها در زمينه فنآوري هسته اي ايران بوده ايم. فنآوري هسته اي ايران، هراس غرب را مضاعف كرده و به آن دامن مي زند. مقام معظم رهبري در مورد دست يابي به فنآوري هسته اي مي فرمايند: ملت ايران نيز مانند كشورهاي مختلف، درصدد است انرژي مورد نياز خود را از نيروگاه هسته اي تأمين نمايد؛ چرا كه در غير اين صورت، از قافله علم باز هم عقب خواهد ماند. بنابراين تلا ش براي دست يابي به فناوري هسته اي و ديگر فناوري هايي كه ايران را به اوج قله علم نزديك كند، امري واجب و وظيفه ملي است و ملت و دولت ايران برخلا ف خواست خائنيني كه اهداف آمريكا را دنبال مي كنند، با پايداري در برابر فشارهاي مراكز سلطه جهاني، اين هدف اساسي را دنبال خواهد كرد". "آمريكايي ها مي دانند كه اگر ايران اسلا مي و ملت ايران بر قله رفيع اين فنآوري بايستد، سخن حق او كه دعوت به استقلا ل و عزت و سرافرازي است، در افكار عمومي جهان -به ويژه مسلمانان نفوذ بيش تري خواهد يافت." 2-1) صنايع نظامي ايران كه قبل از انقلا ب تقريباً تمام تسليحات نظامي خود را از خارج وارد مي كرده، امروزه در زمره يكي از كشورهاي توليدكننده تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار گرفته و در كنار كشورهايي مانند هند، برزيل و يوگسلا وي مطرح شده است و توليدات خود از جمله توليد محصولا ت الكترونيك و راداري را به بيش از 30 كشور جهان صادر مي كند. اكنون ايران در زمينه صنايع زرهي و ساخت انواع نفربر در بين ده كشور برتر دنيا قرار گرفته است. تلا ش هاي ايران براي ساخت موشك هاي بالستيك با برد زياد و توپ خانه هايي با برد بالا را مي توان به سه دوره زماني تقسيم كرد. دوره اول بين سال هاي 1979-1977. دوره دوم در خلا ل جنگ با عراق حوالي سال هاي 88-1980 و دوره سوم بعد از جنگ در سال 1988 به بعد؛ از مرحله دوم به بعد ساخت موشك وارد فاز جديد شد و ساخت و طراحي موشك ها به تعداد بالا و هم زمان با شرايط خاص انجام گرفت. بعد از پايان جنگ، ايران كوشيد كه با كمك گرفتن از مهندسان بزرگ خارجي كه از كشور خود رانده شده و يا بيكار بودند، به توسعه فنآوري موشكي خويش بپردازند. برنامه موشكي ايران به سرعت پيش رفت و باعث حيرت جهانيان گشت. به برخي از اقدامات انجام شده در صنايع نظامي اشاره مي كنيم: "ساخت هواپيماي جنگنده آذرخش، طراحي و ساخت لا نچر چهار موشكي با قابليت شليك همزمان و تك تك، ساخت چرخ بال آموزشي و چرخ بال دو موتوره، طراحي و ساخت تانك پيشرفته ذوالفقار و راه اندازي خط توليد انبوه آن. ساخت تانك مدرن 72T، طراحي و ساخت خودرو تانك بر، ساخت انواع شناورها و يدك كش ها، ساخت زيردريايي و اسكله شناور ساخت موشك فاتح 110 (از موفق ترين موشك هاي زمين به زمين در جهان) و موشك هاي دوربرد شهاب (با سرعت سه برابر موشك اسرائيلي)، راه اندازي خطوط تعميرات اساسي و بازسازي هواپيماي نظامي و خودكفايي در زمينه هاي ساخت و يا تعمير بسياري از تجهيزات و قطعات نظامي كه در جنگ الكترونيكي كاربرد دارد. *صنايع نظامي توسعه نظامي ايران نشان دهنده آن است كه به رغم گستردگي تحريم هاي آمريكا اين كشور نتوانسته به اهداف خود مبني بر ضعيف نمودن و منزوي كردن تهران دست يابد و اقدامات دولت مردان غربي نتيجه عكس داده است. آن ها نه تنها نتوانستند بر هراس بنيادين خود فائق آيند، بلكه اقدامات آن ها از سويي و دست آوردهاي علمي ايران از سويي ديگر بر هراس و وحشت آن ها افزوده است. تحميل جنگ هشت ساله و حمايت گسترده غرب از عراق نه تنها به شكست جمهوري اسلامي نينجاميد، بلكه وقوع جنگ به توسعه فن آوري نظامي ايران منجر شد. به گزارش عصر ايران(در شهريور 86)، اگر ايران مورد حمله نظامي آمريكا يا اسرائيل قرار گيرد اولين پاسخ فوري تهران شليك 600 موشك به سمت اهدافي دراسرائيل از جمله نيروگاه اتمي ديمونا است. ايراني ها بارها اعلام كرده اند برخلاف حكومت صدام، در برابر هرگونه حمله اي به كشورشان واكنش سريع و قاطعانه خواهند داشت و منتظر راه هاي بيهوده اي مانند مداخله سازمان هاي بين المللي نخواهند بود. *صنايع موشكي و مخابراتي امروز ايران به توان ساخت ماهواره دست يافته و وارد باشگاه چند كشور معدود پرتاب كننده ماهواره گرديده است. اين موفقيت در حالي به دست آمده كه جمهوري اسلامي در زمينه محصولاتي كه قابليت استفاده در صنايع موشكي و الكترونيك نظامي دارند در تحريم به سر مي برد تا جايي كه گاه از فروختن يك ic يا چيپ ساده الكترونيكي به كشورمان جلوگيري مي شود. ماهواره اميد نخستين ماهواره ساخت كشور ايران است كه تمام تجهيزاتش در سازمان فضايي ايران طراحي و توليد شده است. اين ماهواره بامداد 15 بهمن 1387 و در سي امين سالگرد پيروزي انقلاب در مدار فضا قرار گرفت. ماهواره اميد كه كاركرد مخابراتي دارد ، به همراه ايستگاه هاي زير زميني و پرتاب فضايي، نخستين سامانه فضاي بومي ايران را تشكيل مي دهند. ناسا تأكيد كرد اين پرتاب موفقيت آميز بوده است. اين ماهواره در اولين اقدام پيام صلح و دوستي رئيس جمهور را با صداي وي به زمين مخابره كرد. رهبر معظم انقلاب اين موفقيت را نشانه درستي اميدهايي خواندند كه انقلاب شكوهمند اسلامي در دل ها پديد آورده است. نيويورك تايمز به نقل از جفري فوردن از مؤسسه فن آوري ماساچوست نوشت: ايران با وجود رويارويي مخالف تجهاني و تحريم هاي متعدد ، به اين مجمع منحصر به فرد(كشورهاي داراي فن آوري ماهواره) پيوست. وي حركت ايران را يك شاهكار تكنولوژيكي توصيف كرد. دولت هاي غربي اعلام داشتند؛ ايران گام هراسانگيزي برداشته است. همچنين سخن گوي كاخ سفيد رابرت گيتس اظهار داشت: عمل پرتاب ماهواره ما را متقاعد نمي كند كه ايران به طور مسؤوليت پذيرانه اي در حال پيشبرد ثبات و امنيت منطقه است. وزير امور خارجه بريتانيا در پي اين پرتاب ، نگراني هاي جدي خود را اعلام كرد. پرتاب آزمايشي موفقيت آميز ماهواره بر سفير اميد ايران كه راه را براي نشاندن ماهواره ايراني در مدار كره زمين هموار كرد ، بازتاب هاي گسترده اي را در پي داشت. كاخ سفيد در واكنش به پرتاب راكت ماهواره بر سفير اميد ايران ، آن را دردسرساز خواند و افزود كه اين فن آوري مي تواند براي پرتاب موشك هاي بالستيك به كار گرفته شود، به گزارش ايسنا، رسانه هاي خبري غربي در انتشار اين خبر تلاش كردند اين دستآورد بزرگ علمي را تحت الشعاع مسايل سياسي قرار داده، آن را مرتبط با برنامه هاي نظامي جلوه دهند؛ اما نشريه معتبر علمي نيوسانيتيست اعلام كرد: توانايي هاي ايران در زمينه علوم فضايي بسيار بيش تر از سطح توقع جهاني است. به رغم جنگ تحميلي و تحريم هاي 30 ساله ايران راه توسعه و پيشرفت در صنايع موشكي و مخابراتي را در پيش گرفته است. به گزارش خبر گزاري فارس، رئيس سازمان فضايي ايران در 12 اسفند 1387 از طراحي و ساخت ماهواره هاي جديد سنجش از دور در مراكز علمي و صنعتي كشور خبر داد. ماهواره هاي سنجش از دور براي كاربردهاي مديريت منابع طبيعي ، هواشناسي و زمين شناسي است. وي اظهار داشت: حضور در فضا در برنامه جامع 10 ساله فضايي كشور ديده شده و مطالعات لازم براي اعزام فضانوردان ايران به فضا آغاز شده است. او با اشاره به دست آوردهاي 30 ساله كشور در حوزه فضايي تصريح كرد: طراحي و ساخت ماهواره هاي دانشجويي، تحقيقاتي همچنين ماهواره با مأموريت هاي ارتباطي و سنجش از راه دور ، از جمله دست آوردهاي به دست آمده به واسطه تلاش جوانان كشور است. *فناوري نانو تكنولوژي فناوري نانو تكنولوژي يكي از آخرين دستاوردهاي علمي بشر است. فناوري در حال توسعه نانو در سال 2007 جهش چشم گيري داشته است. به طوري كه شكوفايي بسياري از ايده هاي ابتكاري دانشمندان در اين عرصه نوين را دانش بشري معرفي مي كنند. فناوري نانو رشته اي از دانش كاربردي و فن آوري است كه جسارت هاي گستر ده اي را پوشش مي دهد. موضوع اصلي آن نيز مهار ماده يا دستگاه هاي در ابعاد كم تر از يك ميكرومترم معمولاً حدود 1 تا 100 نانو متر است. يك نانو متر يك ميليارد متر است(اين مقدار چهار برابر قطر يك اتم است.) در مورد كاربردهاي فناوري نانو مي توان به كاربرد اين فن آوري در زمينه مواد، پزشكي، بهداشت، داروسازي، الكترونيك و كامپيوتر، مهندسي، محيط زيست، بيوفناوري، دفاع، انرژي، كشاورزي، و بسياري از صنايع مانند نساجي، فولاد، برق... اشاره كرد. و اما در مورد اين فن آوري در كشورمان بايد گفت كه در اسفند387، شركت هاي ايراني در نمايشگاه بين المللي"نانو فن آوري 2009 ژاپن در توكيو حضور يافتند. در ميان 21 كشور حاضر در اين نمايشگاه، جمهوري اسلامي ايران تنها كشور مسلمان است كه توانسته در اين نمايشگاه حضور يابد و دست آوردهاي خود را در اين عرصه كه قابل رقابت به مشابه هاي خارجي است ارائه كند. دكتر عراقچي، سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن در اين زمينه مي گويد موجب عزت افتخار و غرور ماست كه مشاهده مي كنيم در بزرگ ترين و مهم ترين نمايشگاه بين المللي مرتبط با فن آوري نانو در جهان كه با حضور 21 كشور كه 20 كشور از اين تعداد از جمله كشورهاي درجه يك صنعتي و پيش رفته جهان هستند، جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها كشور اسلامي شركت كننده در نمايشگاه و كشوري كه توانسته خودش را در سطح كشورهاي پيش رفته جهان از نظر علمي قرار دهد. حاضر شده است. دكتر سعيد سركار، دبير ستاد ويژه توسعه نانو فن آوري، در 5 اسفند 1387 در اين مورد مي گويد: ما در حوزه سياست گذاري نانو، دو هدف را مدنظر قرار داديم كه يكي ارتقاي كيفيت زندگي مردم و توليد ثروت و ديگري كسب جايگاهي در ميان 15 كشور اول دنيا در زمينه نانو است. وي مي افزايد: شاخص توليد علم در جهان، انتشار مقالات معتبر بين المللي است. در زمان شروع به كار ستاد نانو فن آوري در ايران، رتبه ايران در مقالات 51 و در بين كشورهاي اسلامي رتبه 6 را داشت. در سال گذشته (1386) بين كشورهاي اسلامي با پشت سرگذاشتن تركيه به رتبه اول دست يافتيم و رتبه جهاني ما هم به 19 ارتقاء يافت و حتي رژيم صهيونيستي را پشت سر گذاشتيم. در دوره پنج ساله اخير بيش ترين نرخ رشد را در دنيا در حوزه انتشار مقالات نانو داشته ايم كه اين ناشي از سياست هاي درس ما بوده است. *فن آوري سلول هاي بنيادي در سال 1998 سلول هاي بنيادي جنيني انساني توليد شدند. و ايران بعد از آن در كم تر از چند سال توانست به اين فن آوري دست يابد. به گفته كارشناسان فن آوري سلول هاي بنيادي به عنوان دومين انقلا ب در زيست شناسي و پزشكي بعد از فن آوري زيستي ياد مي شود. اگر بتوان سلول را با ويژگي سلول هاي اوليه جنيني ساخت، آن سلول در بطن خود دستور ساخت آن اندام و سلول هايش را خواهد داشت. آقاي دكتر بهاروند - عضو هيأت علمي پژوهشكده رويان - قبلا ً توانسته آن را در مورد سلول هاي حيواني به انجام برساند كه خوشبختانه اينك در مورد سلول هاي بنيادي جنيني انساني هم با موفقيت به انجام رسانيده است. خبرگزاري فارس در تاريخ 5/2/1385 اعلا م كرد براي اولين بار در جهان توسط پژوهشگران ايراني پژوهشكده رويان، نقشه پروتئيني سلول هاي بنيادي جنين انساني تهيه شد. دكتر بهاروند مؤلف كتاب "سلول هاي بنيادي جنيني" در اين مورد مي گويد: سلول هاي بنيادي در توسعه طب پيوند و درمان احتمالي بيماري هاي لا علا ج مؤثرند. هم چنين اين سلول ها در توسعه داروسازي، ناهنجاري شناسي جنين ها و مطالعه عملكرد آن ها بسيار تأثير گذارند؛ زيرا اين سلول ها امكان مطالعه تكوين قلب، سامانه عصبي و ... را در انسان و ساير پستانداران فراهم مي كنند. بهتر است در اين بخش به دست آوردهاي پزشكي انقلا ب ايران نيز اشاره اي كنيم: ساخت نايچه مصنوعي، ساخت نخستين چسب بافتي هوشمند در دنيا، توليد رگ مصنوعي از نانو الياف، توليد نانو كريستال هاي جديد براي ترميم بافت هاي آسيب ديده داخل بدن، ايجاد نانو فنجان هايي براي داروسازي و درمان سل به كمك نانو كريستال، خودكفايي در توليد پروتئين فاكتور رشد فيبر و بلا ستي ا نساني، دست يابي ايران به دانش بومي پيوند اتولوگ سلول هاي ملا نوسيت، تزريق سلول هاي رشد آن براي ترميم آسيب هاي نخاعي پيوند مغز استخوان و توليد رده سلول هاي بنيادي جنيني در ايران و قرارگرفتن ايران در ميان 10 كشور برتر دنيا. بررسي دستاوردهاي علمي انقلا ب ايران ما را اميدوار مي سازد كه جوانان مسلمان ايراني مي توانند قله هاي علم و دانش را يكي پس از ديگري فتح كنند. به رغم همه آشوب ها و تشتت هاي داخلي، تحريم هاي اقتصادي، حمله نظامي، تهاجم فرهنگي و امواج تروريست و رشد سريع جمعيت، ايران توانست در عرصه علمي جهاني خودنمايي كند. دهه اول انقلا ب به جنگ و ترور گذشت و برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور در سال 1368 به اجرا در آمد. نگارنده معتقد است دست آوردهاي علمي انقلا ب را بايد 20 ساله بدانيم. توسعه فن آوري هاي مختلف در ايران در طي بيست سال اخير، مايه شگفتي مي باشد. توسعه در حوزه هاي مذكور و حوزه هاي ديگر مانند صنعت پتروشيمي، صنعت نفت و گاز و... هيچ گاه خوش آيند غرب نخواهد بود. دست آوردهاي علمي ايران هراس غرب را مضاعف نموده است. *نتيجه مفروض اين مقاله آن بود كه ظهور اسلا م گرايي در دهه هاي اخير هراس بنياديني براي غرب ايجاد كرده است. ما در مقدمه مقاله از نظر بابي سعيد استفاده نموديم. وي معتقد است ظهور اسلا م گرايي موجب ترس و اضطراب براي غرب شده است. در اين مقاله پرسش از دست آوردهاي علمي انقلا ب ايران يك سؤال بنيادي است. نگارنده در اين مقاله سعي نمود كه نخست بر دست آوردهاي علمي انقلا ب ايران معطوف شود و سپس به بيان رابطه اين دست آورد با هراس غرب بپردازد. وي به اين نتيجه رسيد كه دست آوردهاي علمي انقلا ب ايران و توسعه فن آوري در اين كشور به گسترده تر كردن ابعاد هراس منجر شده است. همچنين همه اقدامات غرب براي منزوي كردن و براندازي نظام جمهوري اسلا مي نتيجه معكوس داده است. دست آوردهاي علمي ايران در حوزه فن آوري هسته اي، صنايع نظامي، صنايع موشكي و مخابراتي، فن آوري نانو تكنولوژي و فن آوري سلول هاي بنيادي، غرب را با ابعاد گسترده اي از هراس مواجه كرده است. منبع:نشريه نامه دولت اسلامي- شماره54