Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 175925
تاریخ انتشار : 18 آبان 1393 0:0
تعداد بازدید : 76

نانو کودهای ارگانیک برای محصولات گیاهی خوش طعم در کشور تولید شد

تهران- ایرنا-محققان داخلی موفق به تولید نانو کود ارگانیک شدند که کشاورزان با استفاده از این کودها می توانند محصولات باغی اعم از میوه و سبزی خوش طعم داشته باشند. نانو کود ارگانیک محصول دانش بنیانی است که بدون مشابه خارجی و داخلی برای استفاده در صنعت کشاورزی با استفاده از فناوری نانو تولید شده است. علی مرادزاده مجری این طرح با اشاره به اینکه این طرح توسط محققان فعال در حلقه نانومستقر در دانشگاه ابهر انجام شده است،در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: اســتفاده بــی رویــه از کودهــای شــیمیایی منجــر بــه عــوارض منفــی زیســت محیطــی فراوانــی مــی شــودکــه خوشــبختانه در بســیاری از کشــورها اســتفاده از ایــن کودهــا کاهــش یافتــه و در برخــی از کشــورها ممنوعیــت مصــرف بــرای آنهــا وضــع شــده اســت. وی با بیان اینکه بــرای جایگزینی کودهــای شــیمیایی کودهــای طبیعی نظیر کودهای دامی، طیور، خاک برگ و نیز کودهای ورمی کامپوست معرفی شده اند بیان کرد: کودهــای طبیعــی عــوارض منفــی زیســت محیطــی ندارنــد ولـی ســرعت تجزیــه و تبدیــل آنهــا بــه مــواد قابــل جــذب گیاهــان طولانــی بــوده و نمــی تواننــد بــه موقــع همــه نیازهــای گیاهــان را فراهــم نماینــد. وی اظهارکرد: کودهــای ورمــی کامپوســت نســبت بــه کودهــای طبیعــی قابلیــت جــذب بهتــری دارنــد ولــی تولیــد آنهــا فراینــد زمانبــری مــی باشــد و مقــدار تولیــد آنهــا هنــوز بــرای جایگزیــن شــدن بــا کودهــای شــیمیایی کفایــت نمــی کنــد. مرادزاده افزود: نانو کودهای ارگانیک ازفرآوری کودهای طبیعی دامی ومرغی به دست می آیند و مشــکلات کودهــای طبیعــی وکودهــای ورمــی کامپوســت را ندارنــد. وی ادامه داد: زمان تولید نانو کود ارگانیک بســیارســریعتر از کودهــای ورمــی کامپوســت است و ســرعت تجزیــه و قابــل جــذب شــدن آنهــا بســیار بیشــتر از کودهــای ورمــی کامپوســت وکودهــای طبیعــی امــا کمتــر از کودهــای شــیمیایی است بنابرایــن این کود بــه موقــع در دســترس گیــاه قــرارگرفتــه و هــدر نمــی رود. مجری طرح بیان کرد: اثــر نانوکودهــای آرگانیــک بارهــا بــه صــورت علمــی و آمــاری بــر روی محصــولات مختلــف کشــاورزی بررســی شــده اســت و بارهــا توســط چنــد کشــاورز نمونــه نیــز بــه صــورت عــادی در زمیــن هــای زراعــی اســتفاده شــده و در تمــام آنهــا نتایــج مثبــت اســتفاده از ایــن کودهــا نشــان داده شــده اســت. وی گفت: ایــن نــوع نانوکــود هیــچ نــوع افزودنــی شــیمیایی ندارنــد بنابرایــن هیــچ نــوع عــوارض منفــی زیســت محیطــی نخواهنــد داشــت. مرادزاده یادآورشد : نانوکــود ارگانیــک بــه چهــارشــکل مختلــف ازجمله بــه صــورت چــال کــود در پــای درختــان و یــا داخــل خــاک گلــدان، پاشــش ایــن نانوکــود بــر روی خــاک مزرعــه قبــل ازجوانــه زدن محصــولات، ریختــن نانــو کــود ارگانیــک در آب آبیــاری غرقابــی و اســپری کــردن مخلــوط سوسپانســیونی نانوکــود ارگانیــک بــر روی بــرگ بوتــه هــا و درختــان استفاده می شود. وی افزود: ســرعت تجزیــه و قابــل جــذب شــده نانــو کــود ارگانیــک در خــاک بیشــتر از ورمــی کامپوســت و کــود هــای طبیعــی است ولــی مثــل کودهــای شــیمایی خیلــی ســریع و هــدر رو نمــی باشــد، اســتفاده از نانوکــود ارگانیــک علاوه بــر افزایــش مقــدار محصــول و افزایــش وزن تــک میــوه، باعــث افزایــش حداقــل دو برابــری در کیفیــت محصــولات (عناصــر غذایــی محصــولات) مــی شــود. وی بیان کرد: طعــم ومــزه محصــولات تغذیــه شــده بــا نانــو کــود ارگانیــک بســیار بهتــر از محصــولات مشــابه دیگــراست، همچنین اســتفاده از نانوکــود ارگانیــک باعــث افزایــش دوره باردهــی و مقاومــت بوتــه هــا بــه ســرمای هــوا مــی شــود. وی بیان کرد: نانو کود ارگانیک هیچگونه مواد افزودنی و شیمیایی ندارد و از بابت تاثیرگذاری دو برابردیگر کودها از طریق برگ درخت و ریشه جذب دارد و از بابت رشد بوته و نهال نیز دو برابر تاثیرگذاری دارد. وی افزود: تاثیر این کود بر خوش طعمی میوه دردو پایان نامه بررسی و همچنین در فهرست ثبت اختراعات قرار گرفته است واکنون ستاد توسعه فناوری نانو نیز برای تجاری سازی این فناوری مجوزصادر کرده است. این محقق بیان کرد: این کود بر روی درخت گردو ، پسته در کرمان ، ذرت در شهرستان تاکستان ، گل رز و توت فرهنگی در هشتگرد و بر روی لوبیا سبز در شهرستان های ابهر و زنجان بکار گرفته شده است و به لحاظ طعم و درشتی میوه ها جواب مثبت گرفته شده است . وی گفت: تولید این کود کاری جدید و نو است که برای اولین بار انجام شده است و تا کنون مشابه خارجی نداشته است، این فناوری به صورت پودر وهمچنین به صورت مایع با استفاده از دستگاه سم پاش استفاده می شود. مرادزاده یادآور شد : با توجه به اینکه هیچگونه مواد شیمیایی در این کود وجود ندارد می توان آن را به صورت خانگی نیز استفاده کرد. وی یا اشاره به اینکه این کود به لحاظ قیمت دارای بهای پایینی است افزود: به لحاظ محیط زیستی نیز اصلا مخرب نیست زیرا مواد اولیه آن، کود مرغی و دامی است که با فرمول خاصی تهیه شده است. وی گفت: از صفر تا صد این فناوری به لحاظ طراحی و ساخت دستگاه ها و نحوه تولید در داخل و توسط محققین در حلقه نانو مستقر در دانشگاه ابهرانجام شده است. این مجری بیان کرد: نخستین دستگاه برای تهیه نانو کود در سال 85 ساخته شده است و در این مدت تغییراتی بر روی این دستگاه انجام شد، اکنون با توجه به اینکه به صورت نیمه صنعتی در حال تولید است در مرحله تجاری سازی و جذب سرمایه گذار می باشد. این طرح در هفتمین جشنواره فناوری نانو یکی از 22 طرح ارایه شده در بخش ایده های نوآورانه بود.