Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 175978
تاریخ انتشار : 20 آبان 1393 0:0
تعداد بازدید : 204

به همت محققان ایرانی

تصفیه پساب صنعتی با نانو کامپوزیت زیست محیطی در 10 ثانیه

گروهی از محققان جوان ایرانی موفق به تصفیه پساب صنعتی از نانو کامپوزیت سازگار با محیط زیست برای تصفیه شدند...
تهران- ایرنا- گروهی از محققان جوان ایرانی موفق به تصفیه پساب صنعتی از نانو کامپوزیت سازگار با محیط زیست برای تصفیه شدند. کارشناسان تصفیه پساب های صنعتی می گویند: براساس امــروزه حجــم زیــادی از فاضلاب هــای حــاوی مــواد نفتــی در سراســر دنیــا تولیــد مــی شــود. تولیــد کننــدگان ایــن ضایعــات در طیــف وســیعی ازصنایــع از جملــه صنایــع نفــت و گاز، پالایشــگاه ها، صنایــع فلــزی،واحدهــای فرآینــدی شــیمیائی، تعمیرگاه هــای ماشــین، صنایــع غذائــی، شــیرابه دفــن زبالــه، آب هــای زیرزمینــی نزدیــک مخــازن نگهــداری، آب بویلرهــا در نیروگاه هــا، آب فراینــدی کارخانجــات، کارواش هــا، صنایــع حمــل و نقــل و کشــتیرانی و غیــره قــرار دارنــد. گونــه هــای مختلفــی از مــواد نفتــی و روغن هــا در پســاب های آلــوده بــه نفــت وجــود دارنــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه آب همــراه نفــت، ســوخت دیــزل، ســیالات برشــکاری، روغــن هــای روان کننــده، مــواد آلــی محلــول درســیالات خنــک کاری، چربــی هــای حیوانــی و نباتــی و هــرمــاده آلــی دیگــری بصــورت محلــول و نامحلــول در آب اشــاره کــرد. از آنجــا کــه فاضلاب هــای حــاوی مقادیــر بــالای مــواد نفتــی و آلــی نمــی تواننــد بــه شــبکه فاضــلاب و محیط وارد شــوند بــرای رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی لازم اســت مــواد آلاینــده آنهــا حــذف شود. حــذف مــواد نفتــی در راســتای بازیافــت مــواد نفتــی و اســتفاده مجــدد از آب نیــز اهمیــت داشــته ومهــم است. اکنون بــرای جداســازی مــواد نفتــی از آب هــای آلــوده بــه نفــت چندیــن روش شــیمیائی وفیزیکــی ازجملــه تــه نشــین کننــده هــا، جداکننــده هــا، جاذبهــا و غشــاء هــا وجــود دارد امــا ایــن روش ها بــرای جداســازی الگوهــای مختلــف نفــت در آب محدودیــت دارنــد. پســاب های نفتــی حــاوی امولســیونهای پایــدار شــده بــا مــواد شــیمیائی، امولســیونهای ثانویــه و پســابهای حــاوی ذرات جامــد آغشــته بــه نفــت براحتــی تصفیــه نمــی شــوند و روش های اندکــی بــرای تصفیــه آنهــا وجــود دارد. بهرحــال روش های متــداول مــورد اســتفاده بــرای تصفیــه پســاب های حــاوی روغــن در آب دارای معایــب زیــادی ماننــد بازدهــی پائیــن، مشــکلات فراینــدی وبالابــودن هزینــه هــای عملیاتــی است کــه بــرای بکارگیــری در تصفیــه پســاب در شــرایط واقعــی مطلــوب نمــی باشــند. بتازگی گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم تحقیقات با استفاده ازنانو کامپوزیت سازگار با محیط زیست موفق به تصفیه پساب صنعتی با سرعت جداسازی بالا ( در10 ثانیه ) شدند. سیاوش ادیب زاده کارشناس ارشد پلیمردانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه درخصوص تولید این فرآورده به خبرنگارایرنا گفت: با ساختارنانویی این فرآورده انواع پساب صنعتی از قبیل پساب نفتی، رنگرزی یا پساب هایی که در آن فلزات صنعتی سنگین وجود دارد با کمترین سرعت جداسازی می شود. وی بیان کرد: حدود هشت سال است که یک گروه چهارنفره از دانشجویان مختلف برروی این طرح کارکرده اند، در دستگاه تصفیه پساب، نانو ذره تزریق می شود وبا اعمال درفرآیند جداسازی، فاز نامطلوب که همان پساب است ازآب جدا شده و آب با 99 درصد کیفیت از دستگاه خارج می شود. ادیب زاده اظهارکرد: این فرآورده نمونه داخلی ندارد و برای نخستین بار در کشور تولید می شود وبه لحاظ هزینه نیزمرقوم به صرفه است. علاوه براین درمقایسه این فرآورده با نمونه خارجی آن ، فرآورده تولید شده ازسرعت بالایی ( در10 ثانیه ) در خصوص جداسازی برخوردار است. وی گفت: این فرآورده درسیستم کشاورزی و صنایعی که پساب آن ها یک مشکل محیط زیستی است کاربرد دارد ومی توانند با جداسازی آب از پسماند، آب را به چرخه تولید برگردانند. ادیب زاده افزود: این طرح در صورت تامین مالی ،می تواند به میزان قابل توجهی مشکل کمبود آب کشور را از نظر کمی و کیفی رفع کند. وی یادآورشد: اگر این طرح تامین مالی شود ما می توانیم در زمینه تصفیه پساب و استفاده برای آب شرب نیز کار کنیم. ادیب زاده ادامه داد: در زمینه تصفیه پساب رنگرزی نیز که جزء پایدارترین پساب ها به حساب می آید و خیلی سخت جدا می شوند نیز اقدامات تحقیقی انجام شده و نتیجه آن نیز در مورد جداسازی آب از پساب رنگرزی با سرعت بالا مثبت بوده است. به گفته وی در جدا سازی پساب رنگرزی مزیتی که وجود دارد این است که خود پسماند رنگرزی می تواند به عنوان یک نانو پیگمنت به عنوان محصولی جدید عرضه و به فروش رسد. این محقق بیان کرد: نانو رنگدانه حاصل از جداسازی پساب می تواند در خود رنگرزی ، در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. ادیب زاده افزود: برای آزمایش و دستیابی به نتیجه مطلوب و ثبت این فرآورده 100 نمونــه پســاب صنعتــی از شــرکت های ، نفــت و گاز پــارس، پالایــش نفــت تهــران (شــهید تندگویــان) ، ســهیل نســج تهــران (نســاجی)، چــوب و کاغــذ ایــران (چــوکا)، نســاجی بروجــرد، بســپار لیــا (رنــگ و رزیــن)، پســاب صنایــع چــرم (چرمشــهر)، پســاب شــرکت ایــران خــودر دریافــت و مــورد آزمــون قــرار گرفــته اند که خوشبختانه در تمــام مــوارد نیتجــه مثبت به دست آمده است. ادیب زاده یکی از محققان گروه 4 نفره ای است که بر روی این پروژه تحقیقاتی فعالیت داشته اند. مسعود بارانی کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه علوم تحقیقات، طراحی و تولید نهایی این فرآورده را برعهده داشته است. طرح تصفیه پساب صنعتی با استفاده نانو کامپوزیت سازگار با محیط زیست یکی از 22 طرح های نوآورانه هفتمین جشنواره فناوری نانو -در مهر ماه سال جاری - بود.