Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 178733
تاریخ انتشار : 9 تیر 1394 0:0
تعداد مشاهدات : 140

تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه

محققان دانشگاه تهران موفق شدند با استفاده از ضایعات کشتارگاه، کود ارگانیک غنی شده ای را در عرض سه ساعت تولید کنند. محمدتقی تیرگرسلطانی - مجری طرح « تولید کود ارگانیک غنی شده با استفاده از ضایعات کشتارگاه» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﯿﻮر ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است. وی در خصوص مراحل تولید کود ارگانیک غنی شده اظهار داشت: فرآوری ضایعات کشتارگاه، حرارت غیرمستقیم، افزودن ترکیبات هوموسی، افزودن مواد آلی با قدرت جذب بالا، افزودن باکتری های محرک رشد گیاه و در نهایت بسته بندی کود به صورت ارگانیک از مراحل تولید این نوع کود به شمار می رود. سلطانی با اشاره به ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﮐﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزار، افزود: کود ارگانیک غنی شده، سه تا چهار برابر کودهای معمولی قدرت جذب آب را دارد. همچنین ﻗﺪرت اﺳﯿﺪی بالایی ( pH ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ) دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺴﻔﺮ، آﻫﻦ و روی و ... ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎﮐﻬﺎی آﻫﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد. به گفته وی، وجود درصد بالای نیتروژن به صورت آلی، در کود ارگانیک غنی شده باعث مصرف تدریجی گیاه از کود می شود که در این صورت مشکلات موجود در کودهای شیمیایی کنونی مانند ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺘﺮات در ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺳﺮﯾﻊ و آﻟﻮده ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را به همراه ندارد. وی گفت: ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﮔﯿﺎه می شود و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺴﻔﺎت، آﻫﻦ و روی و ... دارد از دیگر مزایای این محصول است. سلطانی با بیان اینکه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق ﮐﻪ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪای ﺑﺎﻻی ﮐﻮد را ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، عنوان کرد: وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد این طرح، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد غنی شده است. وی در ادامه افزود: کود حاصل شده از ضایعات طیور، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت سه ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا است ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. این در حالی است که پروسه بیولوژیک تولید کود چهار تا شش ماه است. وی خاطرنشان کرد: با اجرایی کردن طرح تولید کود ارگانیک غنی شده از ضایعات کشتارگاه طیور، می توان از واردات و مصرف کودهای شیمیایی در کشور جلوگیری کرد. وی یادآورشد: از این نوع کود می توان در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ، اﻧﺎر و...بهره برد. به گزارش مهر، طرح« تولید کود ارگانیک غنی شده با استفاده از ضایعات کشتارگاه» توسط گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران با همکاری آرش سلامی-کارشناس ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران و دکترحسین بشارتی- دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب به انجام رسیده است.