Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 201067
تاریخ انتشار : 11 بهمن 1395 9:46
تعداد مشاهدات : 307

اقتصادمقاومتی،اشتغال زایی و محرومیت زدایی سه ویژگی بنیادبرکت / ویژه دهه فجر 1395

بنیاد برکت با اجــرای 300 طــرح توانمندســازی اقتصــادی در 31 اســتان کشــور، بــا حجــم کل ســرمایه­ گذاری بالــغ بــر 54.860 میلیــارد ریــال و ایجــاد فرصــت شــغلی پایـدار بـرای بیـش از 180 هـزار نفـر (36 هـزار نفـر مسـتقیم و 144 هـزار نفر غیرمستقیم) را فراهم کرده است.

چکیده مطلب:

* بنیاد برکت در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و در اجابت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور محرومیت زدایی تاسیس شد.

* توجه ویژه بنیاد برکت به توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، بیش از 70 درصد فعالیت های بنیاد برکت را در برمی گیرد.

* اجــرای 300 طــرح توانمندســازی اقتصــادی در 31 اســتان کشــور، بــا حجــم کل ســرمایه­ گذاری بالــغ بــر 54.860 میلیــارد ریــال و ایجــاد فرصــت شــغلی پایـدار بـرای بیـش از 180 هـزار نفـر (36 هـزار نفـر مسـتقیم و 144 هـزار نفر غیرمستقیم) را فراهم کرده است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ بنیاد برکت در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و در اجابت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور محرومیت زدایی، انجام مسئولیت های اجتماعی و کمک به توسعه و توانمندسازی اقتصادی مناطق کم تر توسعه یافته و محروم کشور تأسیس شد. بر این اساس، عواید حاصل از اجرای اصل 49 قانون اساسی از سوی ستاد در اختیار بنیاد برکت قرار می گیرد تا با اتخاذ رویکردهای نوین علمی در حوزه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، کارآفرینی، امور زیربنایی و عمرانی، توسعه ی فضاهای آموزشی، ساخت مسکن محرومین، مراکز فرهنگی و مذهبی، بهداشتی، درمانی و ارایه ی خدمات سلامت الکترونیک، خدمات بیمه و حمایتی به مصرف برسد.  

حوزه ­های فعالیت بنیاد برکت در زمینه محرومیت ­زدایی، توانمند سازی و مسئولیت­ های اجتماعی

*توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق کمتر توسعه یافته

*توسعه فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت در روستاها و مناطق کمتر توسعه­ یافته

*انجام امور زیربنایی و عمرانی و توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی در مناطق کمتر توسعه­ یافته

* توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی و کمک به ارتقای سطح سلامت در مناطق کمتر توسعه­ یافته

*ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده از فناوری­ های نوین در سلامت الکترونیک

*ارایه خدمات بیمه­ ای در مناطق کمتر توسعه ­یافته

*ارایه خدمات مالی، حمایتی و کمک به نیازمندان، ایتام و بیماران صعب العلاج در مناطق کمتر توسعه ­یافته

اقدامات و نتایج فعالیت­ های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه مسوولیت­ های اجتماعی و کمک به محرومیت زدایی توسط بنیاد برکت

اقتصادمقاومتی،اشتغال زایی پایدارومحرومیت زدایی سه ویژگی مهم بنیادبرکت

 1.کمک به توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زایی مناطق محروم

توجه ویژه بنیاد برکت به توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، بیش از 70 درصد فعالیت های بنیاد برکت را در برمی گیرد. فعالیت های توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت با اولویت های بحث های اقتصاد مقاومتی آمیختگی پیدا کرده و اجرای طرح ها با این نوع اولویت بندی شتاب و سرعت بیش تری گرفته است.

اجــرای 300 طــرح توانمندســازی اقتصــادی در 31 اســتان کشــور، بــا حجــم کل ســرمایه­ گذاری بالــغ بــر 54.860 میلیــارد ریــال و ایجــاد فرصــت شــغلی پایـدار بـرای بیـش از 180 هـزار نفـر (36 هـزار نفـر مسـتقیم و 144 هـزار نفر غیرمستقیم) را فراهم کرده است.

بنیـاد برکـت تا کنـون از 150 طـرح مشـارکتی خـارج شـده و سـهام خـود در ایـن طرح­ هـا را بـه شـرکای کارآفریـن بومـی و محلـی واگـذار کـرده اسـت. بنیاد برکت به قصد ماندگاری در طرح های اقتصادی به مشارکت با مردم و کارآفرینان وارد نمی شود. بر این اساس این بنیاد در هیچ طرحی بیش تر از 49 درصد سهم ندارد و 51 درصد سهام متعلق به مردم و کارآفرینان است و این اقدام با این هدف انجام می شود که مدیریت پروژه ها به مردم محول شود. در حقیقت ما از ظرفیت نیروی انسانی بومی و توان مالی خرد مردم استفاده کرده و نسبت به راه اندازی پروژه های توانمندسازی اقتصادی اقدام می کند و از این طریق در توسعه مناطق کم برخوردار نقش آفرین شده و در جهت حل مشکل اشتغال و تولید مبتنی بر مزیت های نسبی آن مناطق حرکت می کند.

بنابراین، اجـرای سیاسـت ­های اقتصـاد مقاومتـی، توانمندسـازی اقتصـادی و اشـتغال ­زایی و محرومیت ­زدایـی ســه ضلــع مثلــث فعالیت ­هــای بنیــاد برکت­انــد کــه بــا روش«مدیریــت جهــادی» به طــور مســتمر در حــال »اقــدام و عمـل» هســتند، بـه نحـوی کــه امـروز عملکـرد بنیـاد برکــت تداعی کننـده فعالیـت جهاد سـازندگی در ابتـدای انقلاب اسلامی اسـت.

2-طرح­ های زیربنایی، مدرسه سازی، ساخت مسکن محرومین، مراکز فرهنگی- مذهبی

انعقــاد قــرارداد اجرای 31.710 طـرح زیربنایــی، مدرسه سازی، مســکن محرومیـن، مرکز فرهنگی- مذهبـی با اعتباری بالغ بـر 11.000 میلیارد ریـال بـه منظـور کمک بـه احیـا و آبادانـی مناطـق محـروم در حوزه­ های:

1- طرح های زیربنایی: اجــرای 1.269 طــرح زیربنایـی و عمرانی بــا اعتبـاری بالـغ بـر3.350 میلیـارد ریـال در مناطـق محروم 31 اسـتان کشـور از قبیـل: برق ­رسـانی، آبرسـانی، پل­سـازی، جاده­ سـازی، مراکـز ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات روسـتایی، پاسـگاه نیـروی انتظامـی، جایگاه نفـت و گاز، آبخیـزداری و... .

2-طرح ­های مدرسه ­سازی برکت: در راستای برنامه سـاخت یـک هـزار مدرسـه، تاکنـون قـرارداد سـاخت 1.000مدرسـه بـا 5.500 کلاس درس، ظرفیـت پذیـرش140.000 دانش آمـوز و اعتبـاری بالـغ بـر 4.250 میلیـارد ریـال بـا سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مدارس کشـور منعقد شـده کـه 800 مدرسـه بـا 4.400 کلاس درس تاکنـون افتتـاح و بـه بهره ­بـرداری رسـیده و بیـش از 1.500 روسـتای محـروم کشـور تحـت پوشـش خدمـات آموزشـی مـدارس برکـت قـرار گرفتـه اسـت.

3-ساخت مسکن محرومین در مناطق روستایی: قـرارداد ســاخت 28.500 واحــد مسکن محرومیــن در مناطــق روســتایی اسـتان­ های مختلـف کشـور در دسـت اجراسـت کـه 4.200 واحـد آن بـه بهره­ برداری رسـیده و یـا آمـاده افتتـاح اسـت.

4-سـاخت مسجد و حسینیه برکـت: قـرارداد سـاخت 570 مسـجد و 30 حسـینیه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 500 میلیـارد ریـال در مناطـق محـروم فاقـد مسـجد منعقـد شـده و تاکنـون 450 واحـد بـه بهره­ بـرداری رسـیده و یـا آمـاده افتتاح اسـت.

5- سـاخت خانـه عالم: قـرارداد سـاخت 170 خانـه عالِـم بـا اعتبـاری بالـغ بـر 50 میلیـارد ریال منعقـد و تاکنـون 130 واحـد بهره­ بـرداری و یـا آمـاده افتتـاح شـده اسـت.

6- ساخت حوزه علمیه و دارالقرآن: براساس دســتورات ابلاغــی، قــرارداد ســاخت 30 حــوزه علمیــه و دارالقرآن بــا اعتبــاری بالــغ بــر 250 میلیــارد ریــال منعقــد شــده کــه تاکنون 25 واحــد بــه بهره ­بــرداری رســیده و یــا آمــاده افتتــاح اســت.

3- خدمات سلامت

1- خدمـات سـلامت الکترونیـک در مناطـق محـروم: بهره ­بـرداری از خدمـات شرکـت برکت تل در 5 شهرستان محروم پـاوه، زهـک، کلیـر، اُسـکو و لِنـده و تحـت پوشـش قـرار دادن 350.000 نفـر بـا اعتبـاری بالـغ بـر 600 میلیـارد ریـال بـرای انجـام معاینـات سـلامت الکترونیـک در قالـب 20 خدمـت از قبیـل: انجـام معاینـات پایـه به وسـیله تخـت هوشـمند، انجـام آزمایش هـای 20گانـه نظـر اندازه ­گیـری قنـد خـون، چربـی خـون، تریوییـد، آنزیم ­هـای کبـدی و خونـی، نـوار قلـب، برقـراری ارتبـاط بیـماران و مراکـز درمانـی ایـن مناطـق بـا پزشـکان متخصـص، اسـتقرار سـامانه کنتـرل علایـم حیاتـی در آمبولانس ­هـا و ارایـه مشـاوره از تشـخیص تـا صـدور نسـخه به وسـیله ارتبـاط بـا مرکـز تمـاس خدمـات پزشـکی برکـت و...، تجهیـز مراکـز بهداشـتی درمانی این شهرسـتان ها به تجهیزات سلامت الکترونیک به نحوی که امکان دسترسـی تمامی افراد روسـتاهای این مناطق از طریـق خانه ­هـای بهداشـت، بـه متخصصـان، فوق تخصص­ ها، خدمـات آزمایشـگاهی و ... با هماهنگـی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی فراهم شـده اسـت.

2- طـرح برکـت خانـواده: طـرح پوشـش هزینه­ هـای درمـان نابـاروری زوج ­هـای سـاکن مناطـق محـروم کشـور با تشـکیل کارگـروه مشـترک بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه منظور شناسـایی و معرفـی زوج ­های مذکـور به مراکـز درمانی طـرف قـرارداد در حـال اجراسـت کـه تاکنـون 4.000 زوج شناسـایی و 1.800زوج تحـت درمـان قـرار گرفته ­انـد. تـا پایـان سـال 1395 تعـداد 40 نـوزاد طـرح برکـت خانـواده بـه دنیـا آمـده و بیـش از 125 زوج نیـز در انتظـار فرزنـد هسـتند. همچنیـن بنیـاد برکـت بـه منظـور حمایـت از خانـواده کـودکان متولدشـده دوقلـو و سـه قلو، به طـور ماهیانـه مبلغـی را بـه عنـوان کمک هزینـه پرداخـت می نمایـد.

3- تکمیـل و سـاخت بیمارسـتان در مناطـق محـروم: تکمیـل و سـاخت 11 بیمارسـتان بـا ظرفیـت 1.200 تخـت در شـهرهای محـروم گرمسـار، فـردوس، میانـه، مینودشـت، بهـار، درگـز، بانـه، شـوش، دزفـول، قرچـک و نیریـز، بـا اعلام نیـاز و مشـارکت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و اعتبـاری بالـغ بـر 1.100 میلیارد ریـال در سـال 1394 آغاز و تا پایان سـال 1395   چهـار بیمارسـتان افتتـاح و بـه بهره ­بـرداری رسـیده­ اند.

4- ساخت مراکز جامع سلامت، مراکز و خانـه­ های بهداشت: بنیـاد برکت بـا سـاخت 42 خانـه و مرکـز بهداشـت و احـداث 88 مرکـز جامع سلامت، گام بلنـدی در جهـت تحـت پوشش قرار دادن خدمـات درمانی حدود 520 منطقه روسـتایی برداشته است.

5- ساخت بیمارستان فـوق تخصصی برکـت: طراحـی و اجـرای عملیـات احـداث بیمارسـتان 740 تختخوابـی برکـت در منطقـه 22 شـهر تهـران بـا هـدف اتصال بـه زنجیـره بین ­المللی سـلامت و ارایـه خدمـات بـه تمام اقشـار جامعـه. همچنین بنیاد برکـت بـرای احـداث 3 مرکـز ضدسرطـان (سـطح سـه) در سـال 1396 برنامه ­ریـزی نمـوده است.

6- خدمـات بیمه­ ای به محرومین: صـدور بالغ بـر 210.000 فقره انـواع بیمه ­نامـه (درمان تکمیلـی، آتش­ سـوزی، حـوادث انفـرادی و... ) رای تحت پوشـش قـرار دادن 326.000 نفـر از مردم 1.348روسـتای مناطـق محروم بـا اعتباری بالغ بـر 100 میلیـارد ریال.

4- توسعه محیط زیست

اقتصادمقاومتی،اشتغال زایی پایدارومحرومیت زدایی سه ویژگی مهم بنیادبرکت

5. خدمات مالی و حمایتی

اقتصادمقاومتی،اشتغال زایی پایدارومحرومیت زدایی سه ویژگی مهم بنیادبرکت

6.حمایت از شرکت های دانش بنیان

تأسـیس مؤسسـه دانش بنیـان برکـت: در دهـه مبـارک فجـر سـی و هفتمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسـلامی و در راسـتای تحقـق تدابیـر مقـام معظـم رهبـری بـرای پشـتیبانی از شرکت­ هـای دانش­ بنیـان و اهـداف منـدرج در بنـد 2 سیاست ­های کلـی اقتصـاد مقاومتـی، مؤسسـه دانش بنیـان برکـت بـا بهره ­گیـری از نظـام مدیریتـی و سیاسـتی بنیاد برکـت (حداقـل نیـروی انسـانی، حداکـثر مشـارکت بـا مـردم، عـدم تصدی­گـری و عـدم مانـدگاری، ورود بـه سرمایه­گذاری­ های خطرپذیـر، اسـتفاده از ظرفیت­ هـای کشـور و بهره­ گیـری از نیروهـای جـوان، ارزشـی، نخبـه و متخصـص) آغـاز بـه کار نمود.

بـا تلاش جهـادی، خالصانـه و شـبانه­ روزی نیروهـای ارزشـی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام(ره)، حجـم و تنوع خدمـات در حـوزه اجتماعـی و محرومیت ­زدایـی از 3 نـوع خدمـت بـا اعتبـاری بالـغ بـر4.833 میلیـارد ریال در بدو تأسـیس بنیـاد برکت (اواخر سـال 1386) بـه 55 نـوع خدمـت بـا اعتبـاری بالـغ بـر72.500 میلیـارد ریـال در حوزه­ هـای مختلـف در مناطـق محـروم 31 اسـتان کشـور افزایـش یافته اسـت.نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :