Index
89436رکورد در مدت زمان 2.823ثانیه
عبارت مورد جستجو :
روش جدید مدل سازی بیومکانیکی مغز برای تشخیص دقیق جابه جایی بافت مغز در عمل های جراحی در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و تدوین شد...
  • تعداد رکوردها : 89436