Index
90034رکورد در مدت زمان 25.72ثانیه
عبارت مورد جستجو :
روش جدید مدل سازی بیومکانیکی مغز برای تشخیص دقیق جابه جایی بافت مغز در عمل های جراحی در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و تدوین شد...
  • تعداد رکوردها : 90034