توانمندی جوانان دانشمند در حوزه مقابله با کرونا افتخارانگیز است.

توانمندی جوانان دانشمند در حوزه مقابله با کرونا افتخارانگیز است.

رئیس جمهور دستاوردها در حوزه مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا را قابل توجه دانست و گفت: توانمندی های اندیشمندان جوان و تولیدکنندگان کشورمان در حوزه مقابله با کرونا افتخارانگیز است.

تولید نخستین رینگ مسی ۲.۵ متری کشور در اسفراین

تولید نخستین رینگ مسی ۲.۵ متری کشور در اسفراین

تولید رینگ مسی با قطر ۲.۵ متر برای نخستین بار در کشور، توسط صنعتگران بخش خصوصی در اسفراین بومی سازی شد.

پوشش ۹۰ درصد جمعیت هدف در بسیج ملی مقابله با کرونا

پوشش ۹۰ درصد جمعیت هدف در بسیج ملی مقابله با کرونا

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا امروز توانسته ایم بیش از ۹۰ درصد از جمعیت هدف را در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا، پوشش دهیم.

گزارش تصویری / 1

گالری عکس