Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 137671
تاریخ انتشار : 23 آبان 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 303

ایران مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا

مقدمه: درياچه اروميه با حدود5000 كيلومترمربع وسعت در ميان درياچه هاي جهان مقام بيستم را داشته و از مرتفع ترين و پرآب ترين درياچه هاي كشور است. اين درياچه در بين / 20 º 37عرض شمالي و/ 40º 45طول شرقي قرار دارد.طول آن از شمال به جنوب 130 كيلومتر و عرض آن در عريض ترين قسمت ,50كيلومترميباشد. حجم آب درياچه حدود 28 ميليارد مترمكعب وعمق متوسط آن 6 متر است. تقريبا 30رودخانه از چهار طرف به درياچه وارد ميشود كه مهمترين آنها شامل: زرينه رود، سيمينه رود، تلخه رود، باراندوز چاي، مهاباد چاي، گدارو... اين درياچه داراي102جزيره وصخره سنگي مي باشد. جزاير معروف آن شامل: كبودان، اشك، آرزو، اسپير و... ميزان شوري درياچه در فصل تابستان گاه تا بيش از 300 گرم در ليترمي رسد. این دریاچه دارای ذخايرعظيمی از گونه اختصاصی آزتميابانام آرتميااروميانا می باشد. - تعداد کارگاههای گرم آبی استان : 44 مزرعه فعال باظرفيت توليدسالانه 1030 تن - تعدادکارگاههای تکثيروپرورش: 5 مرکزباظرفيت تکثير 15ميليون قطعه بچه ماهی - تعدادکارگاههای سردآبی استان : 117 کارگاه - 16 رودخانه دائمی - درياچه های پشت سد : ارس، ماکو ،مهاباد ، نوروزلو ، آزادگان ، بوکان ، حسنلو، يوسف کندی بيلان آبی استان : 9 ميلياردمترمکعب تاريخچه مرکز تحقيقات آرتميا: مر کز تحقيقات آرتميا در سال 1367 با عنوان واحد آبزيان اداره شيلات استان تاسيس گرديده و در سال 1369 بنام مرکز توسعه و بهره برداری آرتميا تغيير نام داد. در سال 1379 نيز با واگذاری اين مرکز به موسسه تحقیقات شيلات ايران به ايستگاه تحقيقات آرتميا تغيير نام داد.در سال 1384 نيز با عنايات آقای دکتر مطلبی به مرکز تحقيقات آرتميای کشور تبديل گرديد. در آينده نزديک اين مرکز به مرکز مرجع آرتميا در منطقه ميانی و غربی آسيا تبديل خواهد شد . اهداف: توسعه تحقيقات در زمينه برآورد ذخاير و تغييرات جمعيتی آرتميا در منطقه به منظور تدوين اصول بهره برداری بهينه ،بررسی و تعيين سويه های مناسب کيفيت و پرورش آرتميا ایجاد بانک ژنی از طريق جمع آوری سيست سويه ها و گونه های مختلف، تهيه و تکثير سيست های مناسب جهت پرورش آرتمیا و روتيفر بمنظور توليد سيست و زی توده و استفاده از انها در منابع آبزی پروری ، بررسی هيدروشيمی و هيدروبيولوژی و تعيين مشخصات کليماتولوژيکی و اقليمی درياچه های منابع آرتميا ، تحقيقات پيرامون اصول و روشهای عمل آوری و بهينه سازی سيست آرتميا و روتيفر طبيعی و پرورشی، تحقيقات زيست شناسی ، تنوع زيستی ، ژنتيکی ، چرخه زندگی ، فيزيولوژيکی ، بيوشيميايی و مقاومت به استرسها در انواع گونه های آرتميا، تحقيقات در زمينه چگونگی غنی سازی ، کشت و پرورش در استخرهای خاکی و تعيين نرماتيوها ، توسعه همکاريهای بين المللی و تعامل با دانشگاههاوموسسات عالی وظايف : 1- استفاده از بيومس آرتميا در تغذيه خرچنگ دراز آب شيرين 2- بررسی امکان توليد و ارزيابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور 3- بررسی استرين های پلی پلوييد آرتميا اروميانا 4- پرورش سويه های مختلف آرتميا در کشور و مقايسه آنها از نظر سيست زايی 5- بررسی روشهای مختلف تغذيه بر ارزش غذايی آرتميا 6- مطالعه عوامل تنظيم اسمزی در اگزوپوديتهای آرتميا اروميانا 7- بررسی تغذيه و عوامل محيطی بر ميزان سيست زايی آرتميا اروميانا در شرايط پرورشی 8- ارزيابی کيفی سيست دکپسوله قابل هچ آرتميا اروميانا و بررسی تغييرات کيفی آن در طول يک سال 9- بررسی امکان توليد و ارزيابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور 10- بررسی بيولوژی شاه ميگوی سد ارس 11- بررسی تغييرات جمعيتی ماهيان اقتصادی سد علويان استان آذربايجان شرقی 12- بررسی تغييرات جمعيتی شاه ميگوی آب شيرين سد ملکيان استان آذربایجان شرقی 13- بررسی تغييرات جمعيتي ماهيان اقتصادی رودخانه زاب استان آذربايجان غربی 14- بررسی تغييرات جمعيتی آرتميا ی درياچه اروميه 15- مطالعه هيدروشيمی درياچه اروميه 16- ارتباط پراکنش آرتمیا با وضعیت اکولوژيکی در ياچه اروميه 17- مطالعه درياچه های آب شور کسور 18- مطالعه آبگيرها و آب بندهای آب شور کشور 19- تاثير تغذيه آرتميا در بهبود کيفيت گوشت ماهيان قزل آلا 20- بررسی تغييرات جمعيتی برخی ازماهطان اقتصادی سد ارس ( مشترک با کشور آذربايجان) 21- بررسی تغييرات جمعيتی ماهيان اقتصادی رودخانه الوند(مشترک با کشور عراق) ساختار سازمانی و وظايف واحد ها: بخشهای تخصصی مرکز: 1- بخش تكثيروپرورش - تکثير و پرورش آرتميا - تکثير و پرورش ساير آبزيان 2 - بخش مديريت ذخاير واكولوژي - آزمايشگاه ارزيابی ذخاير - آزمايشگاه هيدروشيمی 3 - بخش فن آوری زيستی -آزمايشگاه کشَت جلبک 4- بخش فرآوری آرتميا 5- بخش بهداشت و بيماريهای آبزيان - آزمايشگاه بهداشت و بيماريها تجهيزات و توانمنديها: - فضای ساختمانی به مساحت 2000مترمربع - آزمايشگاه هيدروشيمی - آزمايشگاه کشت جلبک - آزمايشکاه ارزيابی ذخاير - آزمايشگاه تکثيروپرورش آرتميا - آزمايشگاه بهداشت وبيماريهای آبزيان - سالن تکثيروپرورش آبزيان - سالن فرآوری آرتميا - دستگاه F.B.D - سردخانه های صفر وزيرصفردرجه - دستگاه پلت فريزر - کتابخانه - کامپيوتروسرويس اينترنت - سالن کنفرانس - قايقهای نمونه بردرای - رستوران وآشپزخانه - پارکينگ - مهمانسرا - دستگاههای الکتروفورز، اسپکتروفتومتر، سانتريفوژ، pH متر ، شوری سنج ،وغيره - استريوميکروسکپ دستاوردهای شاخص تحقيقاتی: - ارزیابی ذخایر10ساله دریاچه ارومیه - استحصال کتين وتبديل آن به کيتوزان ازپوسته سيست آرتميا اروميانا - ارسال 10موردمقاله تحقيقاتی به مجلات داخل وخارج ازکشور - اجرای بيش از15 پايان نامه داشجويی مقطع دکتری عضويت در مجامع بين المللی: - عضويت درانجمن بيوتکنولوژی شمالغرب کشور - عضويت درشورای تخصصی تحقيقات استان - عضويت درانجمن علوم وفنون دريايی - عضويت دربسيج علمی استان * منبع : www.ifro.ir